Eastern Syriac :ܟ̰ܵܓܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܳܓܳܝܳܐ
Eastern phonetic :tša ' ga: ia:
Category :adjective
[Time]
English :1) seasonal , seasonable , pertaining to season , see ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ; 2) timely , at a certain time , occurring in good and proper time , happening at the right time , well-timed , apropos , opportune , occurring in the nick of time , see ܙܲܒ݂ܢܵܐܝܼܬ ;
French :1) saisonnier , de saison , voir ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ; 2) opportun , à l'heure , dans les temps , dans les délais , arrivant à un moment précis , quand il faut , ayant lieu au bon moment , qui tombe à pic sens figuré , voir ܙܲܒ݂ܢܵܐܝܼܬ ;
Dialect :Urmiah

See also : ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܬܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܐܝܼܬ

this word has a Kurdish origin, see ܐܲܩܡܵܝܵܐ ; Akkadian : ša šatti / ana šatti / ina šatti

mot d'origine kurde ; voir ܐܲܩܡܵܝܵܐ ; akkadien : ša šatti / ana šatti / ina šatti