Eastern Syriac :ܟܲܠ̈ܒܝܵܬܵܐ
Western Syriac :ܟܰܠ̈ܒܝܳܬܳܐ
Eastern phonetic :kal ' bia: tha:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :plural of ܟܲܠܸܒܬܵܐ : bitches , females of the canine kind (especially dog) ;
French :pluriel de ܟܲܠܸܒܬܵܐ : des chiennes , des femelles du genre canin ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܟܲܠܒܵܐ, ܟܲܠܒܘܼܣܵܐ, ܟܲܠܒܘܿܢܵܐ

See also : ܟܘܼܪܬܝܼܠܐ, ܒܲܟ̰ܵܐ, ܓܘܼܪܝܵܐ, ܓܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré