Eastern Syriac :ܡܲܚܢܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܢܽܘܩܶܐ
Root :ܚܢܩ
Eastern phonetic :maḥ ' nu: qi:
Category :verb
[Human → Death]
English :transitive verb : 1) to hang , causing to be hung , causing to be put to death by suspending from a gallows ; 2) to drown , to choke , to throttle , to strangle , to garrotte ;
French :verbe transitif : 1) pendre , suspendre , causer la mort par strangulation sur une potence ; 2) noyer , faire suffoquer , asphyxier , étouffer , serrer la gorge , garrotter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܢܩ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܚܢܵܩܵܐ, ܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܚܢܵܩܬܵܐ, ܡܲܚܢܘܼܩܝܼܬܵܐ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܚܵܢܘܿܩܬܵܐ, ܚܵܢܝܼܩܵܐ, ܚܢܝܼܩܵܐ, ܚܵܢܹܩ, ܡܲܚܢܸܩ

See also : ܬܠܵܐ, ܕܲܢܕܘܼܠܹܐ, ܟ̰ܲܢܒܘܼܠܹܐ, ܟ̰ܲܢܓܘܼܫܹܐ, ܪܬܵܥ, ܬܲܢܕܘܼܠܹܐ, ܣܪܵܥܵܐ, ܕܵܘܪܵܐ, ܕܵܪܵܵܐ, ܕܵܐܪ

Source : Oraham, Bailis Shamun