Eastern Syriac :ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܦܽܘܠܶܐ
Root :ܚܦܠ
Eastern phonetic :maḥ ' pu: li
Category :verb
[Moral life → Will]
English :1) transitive ; see also ܢܵܟܹܪ / ܕܵܚܹܐ / ܕܵܚܹܩ / ܡܲܚܦܸܠ / ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ : to refuse , to express oneself as unwilling to accept , to show unwillingness to do or comply with , to refuse , to decline to accept , to decline to submit to ; 2) to fail , to overlook , to neglect , to leave undone / to leave out , to forget / to omit / to pass over , to drop / to forsake , to forget / to disregard , to abandon , to leave behind (?) ;
French :1) transitif ; voir aussi ܢܵܟܹܪ / ܕܵܚܹܐ / ܕܵܚܹܩ / ܡܲܚܦܸܠ / ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ : refuser , ne pas accepter / rejeter / refouler / repousser une requête ... , exprimer son refus de faire / sa volonté de ne pas obtempérer , décliner , se refuser à ; 2) ne pas faire bien , négliger , oublier / omettre , ne pas finir un travail , ne pas achever ce qui a été entrepris / bâcler , abandonner , manquer , rater , faire défaut , laisser à l'abandon , délaisser , oublier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܦܠ, ܡܲܚܦܸܠ

See also : ܟܦܵܪܵܐ, ܡܲܟܦܘܼܪܹܐ, ܡܲܟܦܵܪܬܵܐ, ܬܵܪܘܿܓܹܐ, ܬܵܪܘܿܟܹܐ, ܓܪܵܫܵܐ ܐܝܼܕܵܐ, ܪܲܦܘܼܝܹܐ ܐܝܼܕܵܐ, ܫܒ݂ܵܩܵܐ, ܡܲܗܡܹܐ, ܢܵܟܹܪ, ܕܵܚܹܐ, ܕܚܵܝܵܐ, ܕܵܚܹܩ, ܕܚܵܩܵܐ, ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ

Source : Oraham, Bailis Shamun