Eastern Syriac :ܡܸܛܝܵܐ
Western Syriac :ܡܶܛܝܳܐ
Root :ܡܛܐ
Eastern phonetic :' mit ṭia:
Category :adjective
[Country → Fruits]
English :1) fruit ... ; see also ܡܲܗܝܵܐ / ܒܫܝܼܠܵܐ : ripe , ready for reaping or gathering , pulpy , having attained perfection , fully grown and mature , of the right age ; ܡܸܛܝܵܐ ܠܫܸ̈ܢܹܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ : of age to marry , marriageable , nubile ; ܒܲܥܘܼܠܵܐ : not ripe / unripe / raw : ܠܵܐ ܡܸܛܝܵܐ ; 2) human ... : adult , of age ;
French :1) fruit ... ; voir ܡܲܗܝܵܐ / ܒܫܝܼܠܵܐ : mûr / pas vert , ayant atteint sa maturité , prêt à être cueilli ou récolté , pulpeux / charnu fruit , ayant atteint sa perfection , mature , arrivé à maturité , ayant l'âge qui convient , fait , à point , convenable ; ܡܸܛܝܵܐ ܠܫܸ̈ܢܹܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ : en âge de se marier , nubile ; ܒܲܥܘܼܠܵܐ : pas mûr / vert : ܠܵܐ ܡܸܛܝܵܐ ; 2) humain ... : adulte , majeur / d'âge mûr ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܛܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܛܐ, ܡܵܛܹܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ, ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ

See also : ܥܲܠܝܼܠܵܐ, ܟܵܝܫ, ܟܡܝܼܠܵܐ, ܟܵܠ, ܡܒܲܫܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܪܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܲܙܪܘܼܪܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܝܘܼܬܵܐ, ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܫܲܠܡܵܐ, ܒܫܝܼܠܵܐ, ܡܲܗܝܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun