Eastern Syriac :ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܢܳܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :mna: ta: ' na: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :1) partially , in a partial manner , in part , partly , in some degree , not wholly , not totally ; 2) see also ܡܣܲܩܡܵܐܝܼܬ / ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܬܲܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ : proportionately / in a proportional manner , pro rata ; ܝܵܗܹܒ݂ ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : to proportion / to divide and allocate , to make a proportionate divisio or distribution ;
French :1) partiellement , en partie , pas complètement , incomplètement , pas entièrement , quasiment ; 2) voir aussi ܡܣܲܩܡܵܐܝܼܬ / ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܬܲܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ : proportionnellement / de manière proportionnelle , au prorata / au pro rata , en proportion ; ܝܵܗܹܒ݂ ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : partager / donner proportionnellement , répartir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܢܵܬܵܝܵܐ, ܡܢܲܘ̈ܵܬܵܐ, ܒܲܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ ܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ

See also : ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܵܡܵܐܝܼܬ, ܣܲܗܡܵܐܝܼܬ, ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ

Source : Oraham, Bailis Shamun