Eastern Syriac :ܥܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܥܕܳܢܳܐ
Root :ܥܕܢ
Eastern phonetic :' da: na:
Category :noun, verb
[Time]
English :1) feminine : time / passing time ; ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܫܝ݂ܚܵܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܚܫܝ݂ܚܵܐ ܘܒܗܿܝ ܥ݀ܕܵܢܵܐ ܚܫܝ݂ܚܬܵܐ : the man in the right place at the right time ; ܥܕܵܢܵܐ ܒܕܵܢܵܐ : from time to time , now and then , every now and then ; ܐܲܝܟ݂ ܥܕܵܢܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ : as aforetime , as before ; Daniel : 2,8 : ܙܵܒ݂ܸܢ ܥܕܵܢܵܐ : to gain time ; ܡܲܚܪܸܒ݂ ܥܸܕܵܢܵܐ : to waste time ; ܓܵܪܸܫ ܥܕܵܢܵܐ : to take time ; ܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ : immediately , then ; ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ : previously , before / beforehand ; ܓܵܠܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܹܗ : to announce something in advance / to foretell ; Al Qosh : ܒܐܵܝ ܥܕܵܢܵܐ : now , voir ܕܘܼܢܬܵܐ ; ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ : always ; ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕ : whenever ; Al Qosh : ܒܥܸܕܵܢܵܗܿ : immediately , at once , on the spot , right away ; Al Qosh, conjonction : ܥܕܵܢܵܐ ܕ : when , as ; ܕܥܕܵܢܵܐ : temporary / provisional ; ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ : nowadays , today / these days , in this day and age , things being what they are ; ܟܘܼܡܵܠܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܘܼܗܝ : perfection of the mind before its time / in advance , precocious perfection of the mind , precocity of the mind ; ܐܝܼܢܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܘܼ ܝ݇ܠܵܗܿ ܒܪܸܚܫܵܐ : but time is of the essence / "but here is time in a hurry" ; ܩܲܠܹܐ ܠܥܕܵܢܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܸܫܚܵܐ : to fry during / for a short time in a small amount of fat / oil , to saute ; 2) a convenient season , the right time , the fit time , the suitable time , the nick of time ; ܥܕܵܢܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ! : it is time / now is the time Oshana ! ; ܝܼܠܵܗ ܥ݇ܕܵܢܘܼܗ ܩܲܕ ܛܲܠܒܵܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܵܨܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܗܘܿܕܝܼܠܵܢ : it is time for us to request the help of the only beings that can do something for us ; ܥܕܵܢܵܐ ܕܢܵܘܚܵܐ : time for rest / vacation / holidays ; 3) a moment , a while , a minute ; ܗܘܹܐ ܠܲܝ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕ : there were times / moments when ; ܐܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ : the now , the present time / the very moment / the time being ; 4) Bailis Shamun ; verb intransitive ; see also ܡܲܦܢܸܩ / ܥܵܕܹܢ / ܡܲܒܣܸܡ / ܡܲܬܗܹܐ : to relish / to adore / to have great fun , to have a great time / to have a hell of a time ;
French :1) féminin : le temps qui passe ; ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܫܝ݂ܚܵܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܚܫܝ݂ܚܵܐ ܘܒܗܿܝ ܥ݀ܕܵܢܵܐ ܚܫܝ݂ܚܬܵܐ : l'homme qu'il faut au moment où il faut ; ܥܕܵܢܵܐ ܒܕܵܢܵܐ : de temps en temps , occasionnellement , parfois ; ܐܲܝܟ݂ ܥܕܵܢܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ : comme avant , comme auparavant , comme jadis , comme au temps jadis ; Daniel : 2,8 : ܙܵܒ݂ܸܢ ܥܕܵܢܵܐ : gagner du temps ; ܓܵܪܸܫ ܥܕܵܢܵܐ : prendre du temps , durer ; ܡܲܚܪܸܒ݂ ܥܸܕܵܢܵܐ : perdre du temps , gaspiller (son) temps ; ܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ / ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ : immédiatement , puis , ensuite , alors ; ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ : auparavant , à l'avance , antérieurement / archaïque : primement ; ܓܵܠܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܹܗ : annoncer quelque chose à l'avance , prédire ; Al Qosh : ܒܐܵܝ ܥܕܵܢܵܐ : maintenant , voir ܕܘܼܢܬܵܐ ; ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ : toujours ; ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕ : à chaque fois que ; Al Qosh : ܒܥܸܕܵܢܵܗܿ : immédiatement , tout de suite , sur l'heure , sur le champ ; Al Qosh, conjonction : ܥܕܵܢܵܐ ܕ : quand , alors que ; ܕܥܕܵܢܵܐ : temporaire / provisoire ; ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ : par les temps qui courent , de nos jours / actuellement , en ces temps-ci / aujourd'hui ; ܟܘܼܡܵܠܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܘܼܗܝ : précoce perfection de l'esprit , maturité intellectuelle avancée , précocité ; ܐܝܼܢܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܘܼ ܝ݇ܠܵܗܿ ܒܪܸܚܫܵܐ : mais le temps presse / "mais voilà que le temps presse" ; ܩܲܠܹܐ ܠܥܕܵܢܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܸܫܚܵܐ : frire un court moment dans un peu de gras / d'huile , faire sauter ; 2) le bon moment , le temps / moment opportun , l'heure venue / le point nommé , la (bonne) saison (?) ; ܥܕܵܢܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ! : c'est l'heure Oshana ! ; ܝܼܠܵܗ ܥ݇ܕܵܢܘܼܗ ܩܲܕ ܛܲܠܒܵܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܵܨܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܗܘܿܕܝܼܠܵܢ : il est temps pour nous de demander l'aide des seuls êtres qui peuvent encore quelque chose pour nous ; ܥܕܵܢܵܐ ܕܢܵܘܚܵܐ : du temps de repos / des vacances ; 3) un moment , un instant , une minute ; ܗܘܹܐ ܠܲܝ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕ : il y eut des moments que / où ; ܐܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ : le présent , l'instant-même / le moment-même / l'heure où l'on parle / l'heure où l'on écrit / l'heure actuelle , l'heure qui passe / ce temps ; 4) Bailis Shamun ; verbe intransitif ; voir aussi ܡܲܦܢܸܩ / ܥܵܕܹܢ / ܡܲܒܣܸܡ / ܡܲܬܗܹܐ : se délecter / se plaire / trouver son plaisir / s'amuser bien , prendre son pied familier / s'éclater ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA, Other

Cf. ܥܕܢ, ܕܸܢܬܵܐ, ܥܕܵܢܬܵܐ, ܕܘܼܢܬܵܐ, ܗܿܝܥܕܵܢܵܐ, ܥܸܕܵܢܵܐ, ܥܸܕܵܢܵܝܵܐ, ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ, ܕܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܡܥܲܕܢܵܐ, ܥܲܕܘܼܢܹܐ, ܥܵܕܹܢ, ܥܲܕܸܢ, ܒܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܝܵܐ, ܙܘܿܢܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܦܢܸܩ

Akkadian : adānu

akkadien : adānu

Source : Oraham, Bailis Shamun

Origin : Akkadian