Eastern Syriac :ܕܵܥܹܟ݂
Western Syriac :ܕܳܥܶܟ݂
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :' da: ' i:ḥ
Category :verb
English :intransitive ; see also ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : fire, passion ... : to quench / to be extinguished , to go out , to cool / to blowout , anger ... : to lose ardor or passion / to cool down , to settle down , to simmer down ;
French :intransitif ; voir aussi ܫܵܗܹܐ / ܓܲܗܹܐ / ܦܵܐܹܓ݂ / ܟ̰ܵܡܹܥ / ܟ̰ܵܡܹܗ : incendie, passion ... : être éteint , s'éteindre , retomber / diminuer en intensité / se tasser , se refroidir / tiédir , se calmer , espoir ... : s'envoler (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܡܕܲܥܲܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂, ܕܵܥܸܟ݂, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܵܦܵܐ, ܡܕܲܥܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܥܸܟ݂ܵܢܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܡܕܲܥܟܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܕܲܥܘܼܟܹܐ, ܕܵܥܸܟ݂, ܕܲܥܸܟ݂, ܕܲܥܸܟ݂, ܕܲܥܘܼܟܹܐ, ܕܥܵܟ݂ܵܐ

See also : ܫܵܗܹܐ, ܫܗܵܝܵܐ, ܓܲܗܹܐ, ܓܲܗܘܼܝܹܐ, ܦܵܐܹܓ݂, ܦܝܵܓ݂ܵܐ, ܟ̰ܵܡܹܥ, ܟ̰ܡܵܥܵܐ, ܟ̰ܵܡܹܗ, ܟ̰ܡܵܗܵܐ

Source : Bailis Shamun