Eastern Syriac :ܓܵܗܵܐ
Western Syriac :ܓܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' ga: ha:
Category :noun
[Time]
English :1) a time , time / measure of duration whether past, present or future , the period during which anything occured , an occasion ; 2) see ܙܲܒ݂ܢܵܐ / ܥܸܕܵܢܵܐ : the right time / the season , an opportunity to act ; NENA, Urmiah : ܚܕܵܐ/ ܚܲܕ݇ ܓܵܗ : once , once for all ; ܬܸܪܬܹܝ / ܬܪܹܝ ܓܵܗܹ̈ܐ : twice ; ܗܿܝ ܓܵܗ : then ; ܚܲܕ݇ ܚܲܕ݇ ܓܵܗ / ܓܵ̈ܗܹܐ ܓܵ̈ܗܹܐ / ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܵ̈ܗܹܐ / ܚܲܟ̈ܡܹܐ ܓܲ̈ܗܹܐ : sometimes , at times , occasionally , now and then , a couple of times ; ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ : at that very moment , that is when / then ; Rhétoré ; ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܹܗ ܠܒܵܠܹܗ ܐܵܕ݂ܝܼ ܟ݂ܲܒܪܵܐ ܕܟܸܡܪܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ : at one time / on one occasion, he recalled that saying that is repeated in the world , on one occasion he remembered that dictum that circulates in the world ; Rhétoré ; ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܲܝ ܥܸܠܝܼ ܕܐ݇ܡܝܼܪܝܼ ܛܵܠܲܝ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܗܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ݇ܝܠܹܗ ܘܕܣܲܝܦܵܐ ܦܝܼܬ ܠܹܗ : they have not listened to me, I who told them so many times : "Now is is the time for education / learning, time for the sword is gone / over" ;
French :1) une fois , le temps / la mesure d'une durée , un espace de temps , un créneau horaire , une durée ; 2) voir ܙܲܒ݂ܢܵܐ / ܓܵܗܵܐ / ܥܸܕܵܢܵܐ : le bon moment , le moment opportun , le temps d'agir / la bonne saison , un moment / une fenêtre de temps / un créneau horaire , une occasion ; NENA, Ourmia : ܚܕܵܐ/ ܚܲܕ݇ ܓܵܗ : une fois , une bonne fois pour toute ; ܬܸܪܬܹܝ / ܬܪܹܝ ܓܵܗܹ̈ܐ : deux fois ; ܗܿܝ ܓܵܗ : alors , puis ; ܚܲܕ݇ ܚܲܕ݇ ܓܵܗ / ܓܵ̈ܗܹܐ ܓܵ̈ܗܹܐ / ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܵ̈ܗܹܐ / ܚܲܟ̈ܡܹܐ ܓܲ̈ܗܹܐ : quelques fois , parfois , des fois , de temps en temps , occasionnellement , à quelques reprises ; ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ : à ce moment-là , c'est alors que ; Rhétoré ; ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܹܗ ܠܒܵܠܹܗ ܐܵܕ݂ܝܼ ܟ݂ܲܒܪܵܐ ܕܟܸܡܪܝܼ ܒܥܵܠܡܵܐ : une fois / à une occasion, il lui revint en mémoire ce dicton que l'on répète dans le monde ; Rhétoré ; ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܲܝ ܥܸܠܝܼ ܕܐ݇ܡܝܼܪܝܼ ܛܵܠܲܝ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܓܲܗܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ݇ܝܠܹܗ ܘܕܣܲܝܦܵܐ ܦܝܼܬ ܠܹܗ : ils ne m'ont pas écouté, moi qui leur ai dit tant de fois : "C'est maintenant le temps de l'instruction, celui du sabre est passé" ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Other

Cf. ܓܵܗܹܐ, ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ, ܓܵܗ, ܓܵܗ݇ܐ, ܢܓܲܗ, ܗܿܝܓܵܗ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ, ܐܵܝܓܵܗܵܐ, ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗ, ܟܹܝܡ ܓܲ̈ܗܹܐ, ܟܘܼܕ ܓܲܗܵܐ, ܗܲܡ ܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ, ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

Variants : ܓܵܗ, ܓܵܗ݇ܐ, ܓܵܗܵܬܵܐ

See also : ܫܵܥܵܐ, ܐܸܬ݂ܟܲܪܲܬ, ܐܲܩܠܵܐ, ܟܲܪܲܬ, ܗܿܝܟܲܪܲܬ, ܣܵܦܵܪ, ܕܲܡ, ܢܲܩܠܵܐ, ܣܝܼܛܵܐ, ܙܒܲܢ݇ܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun