Eastern Syriac :ܓܵܠܹܡ
Western Syriac :ܓܳܠܶܡ
Root :ܓܠܡ
Eastern phonetic :' ga: li:m
Category :verb
[Country → Agriculture]
English :transitive ; see also ܓܵܙܹܐ / ܣܲܦܸܪ / ܨܵܪܹܡ / ܓܲܙܸܙ / ܩܵܨܹܨ / ܓܵܪܹܥ / ܡܲܩܪܸܛ ; hair, fleece, branches ... : to shear / to clip , to crop , to poll / to lop off ;
French :transitif ; voir aussi ܓܵܙܹܐ / ܣܲܦܸܪ / ܨܵܪܹܡ / ܓܵܠܹܡ / ܓܲܙܸܙ / ܩܵܨܹܨ / ܓܵܪܹܥ / ܡܲܩܪܸܛ ; poils, toison, cheveux, branches ... : tailler / émonder (?) , couper ras , tondre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܡ, ܓܵܠܹܡ, ܓܠܵܡܵܐ, ܡܲܓ݂ܠܡܵܐ

See also : ܣܲܦܸܪ, ܣܲܦܘܼܪܹܐ, ܨܵܪܹܡ, ܨܪܵܡܵܐ, ܓܵܠܹܡ, ܓܠܵܡܵܐ, ܓܲܙܸܙ, ܓܲܙܘܼܙܹܐ, ܩܵܨܹܨ, ܩܨܵܨܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥܵܐ, ܡܲܩܪܸܛ, ܡܲܩܪܘܼܛܹܐ, ܓܵܙܹܐ, ܓܙܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun