Eastern Syriac :ܗܵܢܹܝܢ
Western Syriac :ܗܳܢܶܝܢ
Eastern phonetic :' ha: ni:n
Category :pronoun
English :(feminine) ; plural of ܗܵܝ : those ; masculine : ܗܵܢܘܿܢ ;
French :(féminin) ; pluriel de ܗܵܝ : celles- là ; masculin : ܗܵܢܘܿܢ : ceux-là ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܵܝ, ܗܵܘ, ܐܲܢܵܗܵܐ

Rhétoré

Rhétoré