Eastern Syriac :ܗܵܢܘܿܢ
Western Syriac :ܗܳܢܽܘܢ
Eastern phonetic :' ha: nun
Category :pronoun
English :plural de ܗܵܘ : those ; feminine : ܗܵܢܹܝܢ ;
French :pluriel de ܗܵܘ : ceux-là ; féminin : ܗܵܢܹܝܢ : celles-là ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܵܝ, ܗܵܘ, ܗܵܝ, ܐܲܢܵܗܵܐ