Eastern Syriac :ܡܲܢܫܸܩ
Western Syriac :ܡܰܢܫܶܩ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :' man šiq
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :transitive and intransitive ; see also ܢܵܫܹܩ / ܚܲܒܸܒ݂ / ܚܵܒܹܩ / ܚܵܦܹܩ / ܥܵܦܹܩ / ܣܲܘܣܹܐ / ܫܵܐܹܦ : to kiss , to smooch , to pet / to cuddle , to flirt with / to flirt , to tinker / to fondle / to grope / to touch up erotically ... ;
French :transitif et intransitif ; voir aussi ܢܵܫܹܩ / ܚܲܒܸܒ݂ / ܚܵܒܹܩ / ܚܵܦܹܩ / ܥܵܦܹܩ / ܣܲܘܣܹܐ / ܫܵܐܹܦ : embrasser / donner un baiser à , s'embrasser , se donner des baisers , câliner , se câliner , se faire des mamours / se peloter , fleureter / conter fleurette , peloter / lutiner érotiquement ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܫܩ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܫܵܩܬܵܐ , ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܸܩ, ܡܲܢܫܸܩ, ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ

See also : ܚܲܒܸܒ݂, ܚܲܒܘܼܒܹܐ, ܚܵܒܹܩ, ܚܒ݂ܵܩܵܐ, ܚܵܦܹܩ, ܚܦܵܩܵܐ, ܥܵܦܹܩ, ܥܦܵܩܵܐ, ܣܲܘܣܹܐ, ܣܲܘܣܘܼܝܹܐ, ܫܵܐܹܦ, ܫܝܵܦܵܐ

Source : Bailis Shamun