Eastern Syriac :ܡܲܪܥܘܼܫܹܐ
Western Syriac :ܡܰܪܥܽܘܫܶܐ
Root :ܪܓܫ
Eastern phonetic :mar ' u: ši:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :1) transitive ; see also ܥܲܝܸܪ / ܡܲܪܥܸܫ / ܡܲܩܸܡ : to awaken / to wake up , to cause to rise from bed , to rouse from sleep , to wake somebody up , to awake / to revive from unconsciousness ... , to make become aware / conscious / to bring round / to cause to come to after fainting , curiosity : to arouse / stimulate (?) , memory : to stir up (?) , pain : to bring back (?) ; Rhétoré ; ܒܚܲܪܬܵܐ ܗܲܡ ܐܵܗܘܼ ܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܗܸܠ ܕܡܲܪܐܸܫܝܼ ܠܹܗ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܵܕ݂ܘܿܪܹ̈ܐ : finally he too fell asleep there, until passers-by woke him up ; ܡܲܪܥܸܫ ܡܸܢ ܩܛܵܦܵܐ ܝܲܢ ܫܢܵܝܬܵܐ : to revive from unconsciousness ; 2) Bailis Shamun ; see also ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܓܸܫ / ܡܲܪܥܸܫ : to remind / to cause to remember ;
French :1) transitif ; voir aussi ܥܲܝܸܪ / ܡܲܪܥܸܫ / ܡܲܩܸܡ : réveiller , éveiller / faire sortir du sommeil , tirer du sommeil / faire se lever du lit , tirer de son sommeil , faire éveiller , faire reprendre connaissance / faire reprendre ses esprits , faire retrouver ses esprits , rendre conscient / sensibiliser à , curiosité stimuler (?) , douleur : raviver (?) , mémoire : rafraîchir (?) ; Rhétoré ; ܒܚܲܪܬܵܐ ܗܲܡ ܐܵܗܘܼ ܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܗܸܠ ܕܡܲܪܐܸܫܝܼ ܠܹܗ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܵܕ݂ܘܿܪܹ̈ܐ : finalement lui aussi s'endormit là, jusqu'à ce que des passants le réveillèrent , il finit par s'y endormir, jusqu'à ce que des passants le réveillent ; ܡܲܪܥܸܫ ܡܸܢ ܩܛܵܦܵܐ ܝܲܢ ܫܢܵܝܬܵܐ : réveiller d'un évanouissement , faire revenir à soi ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܓܸܫ / ܡܲܪܥܸܫ : faire se souvenir de / rappeler , remettre en mémoire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܓܫ, ܪܵܓ݇ܫ, ܪܓܲܫ, ܪܥܵܫܵܐ, ܪܥܝܼܫܵܐ, ܪܸܥܝܵܫܵܐ, ܪܵܥܹܫ, ܪܵܥܹܫ, ܡܲܪܥܸܫ

See also : ܬܥܵܪܐ, ܡܲܙܗܸܪ, ܢܵܒܹܗ, ܡܲܢܒܸܗ, ܦܲܪܗܸܙ, ܓܵܐܸܣ, ܬܥܵܪܐ, ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun