Eastern Syriac :ܡܲܬܩܸܠ
Western Syriac :ܡܰܬܩܶܠ
Root :ܬܩܠ
Eastern phonetic :' mat qil
Category :verb
[Measures → Weight]
English :1) to counterbalance , to cause to balance out , to equipoise , to make equal , to counteract , to offset / to neutralize an effect ... ; 2) transitive ; see also ܡܲܫܪܸܥ / ܫܲܪܓܸܠ / ܬܲܪܩܸܠ : to stumble / to cause to stumble , to un balance / the disrupt the balance of / to make stumble / to trip , judo ... : to throw down / to project to the floor ;
French :1) contrebalancer , faire contrepoids à , équilibrer , compenser , rendre égal , rétablir l'équilibre avec , contrer , neutraliser un effet ... ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܫܪܸܥ / ܡܲܬܩܸܠ / ܫܲܪܓܸܠ / ܬܲܪܩܸܠ : déséquilibrer , faire trébucher / faire tomber , faire un croc-en-jambe à / faire un croche-pied à / faire un croche-patte à , judo ... : projeter / faire chuter / faire une projection à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܩܠ, ܬܩܘܿܠܵܐ, ܬܩܘܿܠܬܵܐ, ܬܩܝܼܠܵܐ, ܬܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܬܩܵܠܵܐ, ܬܲܩܠܘܼܩܹܐ, ܬܲܩܠܲܩܬܵܐ, ܬܩܵܠܬܵܐ, ܬܲܩܵܠܵܐ, ܡܲܬ݂ܩܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܬ݂ܩܘܼܠܬܵܐ, ܬܵܩܘܿܠܵܐ, ܩܘܼܠܬ݂ܵܐ, ܬܵܩܘܿܠܬܵܐ, ܡܲܬܩܘܼܠܹܐ, ܬܵܩܘܿܠܬܵܐ, ܬܘܼܩܵܠܵܐ

See also : ܦܲܚܸܡ, ܦܲܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܦܚܸܡ, ܡܲܦܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܟܸܫ, ܡܲܟܘܼܫܹܐ, ܡܲܫܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܡܲܫܪܸܥ, ܡܲܫܪܘܼܥܹܐ, ܫܲܪܓܸܠ, ܫܲܪܓܘܼܠܹܐ, ܬܲܪܩܸܠ, ܬܲܪܩܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun