Eastern Syriac :ܡܸܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܥܶܕܳܢܳܐ
Root :ܥܕܢ
Eastern phonetic :min i ' da: na: l i: ' da: na:
Category :adverb
[Time]
English :see also ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ / ܐܝܼܬ ܐܸܡܲܬܝ / ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ : sometimes / every so often / at times , occasionally , now and then / every now and then / between now and then , once in a while , on occasion , occasionally , from time to time ;
French :voir aussi ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ / ܐܝܼܬ ܐܸܡܲܬܝ / ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ : parfois , des fois , quelques fois / à quelques reprises , à l'occasion / occasionnellement , de temps en temps , de temps à autre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܕܢ, ܕܸܢܬܵܐ, ܥܕܵܢܬܵܐ, ܕܘܼܢܬܵܐ, ܒܥܸܕܵܢܵܐ, ܥܕܵܢܵܬܹ̈ܐ, ܒܥܕܵܢܵܐ ܕ, ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕ, ܠܚܲܕ ܥܸܕܵܢܵܐ, ܥܕܵܢܵܐ, ܡܸܢ, ܥܸܕܵܢܵܐ, ܠ

See also : ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ, ܐܝܼܬ ܐܸܡܲܬܝ, ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun