Eastern Syriac :ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ
Eastern phonetic :m ' mal lu:t ku:r ' ha: né d ' ni: šé
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ : gynecology / gynaecology ;
French :ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ : la gynécologie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܕ, ܢܸܫܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun