Eastern Syriac :ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܢܳܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :mna: ta: ' na: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :1) see also ܣܵܡܵܐܝܼܬ / ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܙܥܘܿܪܵܐܝܼܬ / ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ : partially , in a partial manner , in part , partly , in some degree , not wholly , not totally , less than completely / less than normally / less than perfectly / somewhat , sub-subclinical, subacute ... / infra- infrared ... (?) ; 2) see also ܡܣܲܩܡܵܐܝܼܬ / ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܬܲܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ : proportionately / in a proportional manner , pro rata ; ܝܵܗܹܒ݂ ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : to proportion / to divide and allocate , to make a proportionate divisio or distribution ; 3) see also ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ : somewhat , to a certain degree / in some measure / slightly ;
French :1) voir aussi ܣܵܡܵܐܝܼܬ / ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܙܥܘܿܪܵܐܝܼܬ / ܒܨܝܼܪܵܐܝܼܬ : partiellement , en partie , pas complètement , incomplètement , pas entièrement , quasiment / comme qui dirait / en quelque sorte / si on veut , pratiquement / sub- / infra subaigu, infra clinique ... (?) ; 2) voir aussi ܡܣܲܩܡܵܐܝܼܬ / ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܬܲܚܡܵܐܝܼܬ / ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ : proportionnellement / de manière proportionnelle , au prorata / au pro rata , en proportion ; ܝܵܗܹܒ݂ ܡܢܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : partager / donner proportionnellement , répartir ; 3) voir aussi ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ : quelque peu / dans une certaine mesure / à un certain degré / plutôt , assez / passablement / un peu , légèrement / relativement / nettement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܬܵܐܝܼܬ, ܡܢܵܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܢܵܬܵܝܵܐ, ܡܢܲܘ̈ܵܬܵܐ, ܒܲܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ ܡܢܵܬܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ

See also : ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܠܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ, ܐܸܠܵܐܟܹܐ, ܠܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܣܩܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܵܡܵܐܝܼܬ, ܣܲܗܡܵܐܝܼܬ, ܡܠܲܚܡܵܐܝܼܬ, ܙܥܘܿܪܵܐܝܼܬ

Source : Oraham, Bailis Shamun