Eastern Syriac :ܢܵܗܹܐ
Western Syriac :ܢܳܗܶܐ
Root :ܢܗܐ
Eastern phonetic :' na: hé
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) pain ... : to groan , impatience, disappointment, disapproval ... : to groan (?) / to grumble (?) / to gripe (?) / to grump (?) ; 2) metathesis of ܗܵܢܹܐ : to please ; 3) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܢܵܗܹܓ݂ / ܓܵܢܹܚ / ܢܵܗܹܡ / ܬܵܢܹܚ / ܬܲܢܸܚ / ܬܵܘܹܐ / ܐܵܢܹܩ / ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ : to sigh , to heave a sigh / to take an audible breath to express weariness or relief ;
French :1) douleur ... : gémir , pousser une plainte , impatience, déception, désaccord ... : râler (?) , rouspéter , grogner (?) , grommeler (?) ; 2) métathèse de ܗܵܢܹܐ : faire plaisir , plaire ; 3) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܢܵܗܹܓ݂ / ܓܵܢܹܚ / ܢܵܗܹܡ / ܬܵܢܹܚ / ܬܲܢܸܚ / ܬܵܘܹܐ / ܐܵܢܹܩ / ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ : soupirer / pousser un soupir / exhaler un soupir de lassitude ou de soulagement ;
Dialect :Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܗܐ, ܡܲܢܗܹܐ, ܢܵܗܝܵܐ, ܢܸܗܝܵܐ, ܢܗܵܝܵܐ

Variants : ܢܵܗ݇ܝܹܐ

See also : ܢܵܗܹܓ݂, ܢܗܵܓ݂ܵܐ, ܓܵܢܹܚ, ܓܢܵܚܵܐ, ܢܵܗܹܡ, ܢܗܵܡܵܐ, ܬܵܢܹܚ, ܬܢܵܚܵܐ, ܬܲܢܸܚ, ܬܲܢܘܼܚܹܐ, ܬܵܘܹܐ, ܬܘܵܝܐ, ܐܵܢܹܩ, ܐ݇ܢܵܩܵܐ, ܓܵܪܹܫ ܗܲܣܪܲܬ

Source : Maclean, Bailis Shamun