Eastern Syriac :ܩܵܨܹܦ
Western Syriac :ܩܳܨܶܦ
Root :ܩܨܦ
Eastern phonetic :' qa: ṣi:p
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) transitive ; see also ܪܵܓܹܙ / ܥܵܐܹܛ / ܦܵܐܹܪ / ܒܵܐܹܫ / ܡܲܪܡܸܪ / ܕܲܠܩܸܒ݂ : to resent , to begrudge / to feel ill-will towards , to feel aggrieved at / about , to feel bitter about , to feel annoyed at / about ; 2) intransitive ; see also ܩܲܠܸܛ / ܡܲܫܸܚ / ܚܵܣܹܟ݂ : to spare , to be frugal , to economize / to lay up / to save one's ressources ; 3) transitive ; see also ܚܵܣܹܡ 3) / ܣܵܩܹܪ : to envy / to be envious of , to be jealous of ;
French :1) transitif ; voir aussi ܪܵܓܹܙ / ܥܵܐܹܛ / ܦܵܐܹܪ / ܒܵܐܹܫ / ܡܲܪܡܸܪ / ܕܲܠܩܸܒ݂ : éprouver du ressentiment / de la rancune à l'égard de , ne pas apprécier / être indigné contre , avoir de la rancœur à l'égard de , en vouloir à ; 2) intransitif ; voir aussi ܩܲܠܸܛ / ܡܲܫܸܚ / ܚܵܣܹܟ݂ : économiser / être économe / faire des économies , être frugal / ménager ses ressources ; 3) transitif ; voir aussi ܚܵܣܹܡ 3) / ܣܵܩܹܪ : envier , jalouser / être jaloux de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܨܦ, ܩܲܨܸܦ, ܩܲܨܘܼܦܹܐ, ܩܵܨܘܿܦܵܐܝܼܬ, ܩܵܨܘܿܦܵܐ, ܩܨܵܦܵܐ, ܩܘܼܨܵܦܵܐ, ܩܨܵܦܵܐ, ܩܵܨܘܿܦܘܼܬܵܐ

See also : ܪܵܓܹܙ, ܥܵܐܹܛ, ܦܵܐܹܪ, ܒܵܐܹܫ, ܡܲܪܡܸܪ, ܕܲܠܩܸܒ݂, ܩܲܠܸܛ, ܩܲܠܘܼܛܹܐ, ܡܲܫܸܚ, ܡܲܫܘܼܚܹܐ, ܚܵܣܹܟ݂, ܚܣܵܟ݂ܵܐ, ܚܵܣܹܡ, ܚܣܵܡܵܐ, ܣܵܩܹܪ, ܣܩܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun