Eastern Syriac :ܩܲܬܪܸܣ
Western Syriac :ܩܰܬܪܶܣ
Root :ܩܬܪܣ
Eastern phonetic :' qat ris
Category :verb
[Army → Military]
English :1) Oraham : to degrade , to lower in rank / grade , to demote , to reduce from a higher to a lower rank , to depose ; 2) Bailis Shamun ; see also ܓܲܪܕܹܐ : to remove from a property or position / to dispossess of a property / to oust , to bar / to remove , to take away a right, authority ... , to topple a dictator ... / to remove / to expel / to dismiss , to eliminate / to get rid of / to purge , to rid by a purge ; 3) party or government members .... ; see also ܡܲܒ݂ܥܸܕ / ܕܲܟܹܐ / ܡܲܪܚܸܩ / ܛܵܪܹܕ / ܦܲܠܸܛ : to purge , to rid by a purge , to get rid of by a purge , to oust , to remove , to cause to step down / to cause to resign / to cause to stand down , to exile (?) ; 4) transitive ; see also ܫܵܪܹܐ / ܡܲܢܦܸܠ ; an official ... : to remove / to dismiss from office / to degrade , to demote to the ranks ... , to disgrace (?) ;
French :1) Oraham : dégrader / rétrograder / casser de son grade , réduire à un grade inférieur , destituer ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܓܲܪܕܹܐ : déposséder d'un bien, d'un droit, d'un poste ... , confisquer / retirer un droit, une autorité ... , chasser / bouter / mettre à la porte / renverser un dictateur ... , renvoyer / congédier / remercier , éliminer / se débarrasser de ; 3) membres d'un parti, d'un gouvernement .... ; voir aussi ܡܲܒ݂ܥܸܕ / ܕܲܟܹܐ / ܡܲܪܚܸܩ / ܛܵܪܹܕ / ܦܲܠܸܛ : éliminer par une purge , évincer / mettre sur la touche , éloigner , éliminer , se débarrasser de ; 4) transitif ; voir aussi ܫܵܪܹܐ / ܡܲܢܦܸܠ ; un fonctionnaire ... : destituer / renvoyer / démettre de ses fonctions , révoquer / casser un officier , rétrograder (?) , disgracier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܬܪܣ, ܩܲܬܪܘܼܣܹܐ, ܩܘܼܬܪܵܣܵܐ

See also : ܓܲܪܕܹܐ, ܓܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܚܵܪܹܡ, ܚܪܵܡܵܐ, ܡܲܚܪܸܡ, ܡܲܚܪܘܼܡܹܐ, ܓܵܠܹܙ, ܓܠܵܙܵܐ, ܫܵܪܹܐ, ܫܪܵܝܵܐ, ܕܲܟܹܐ, ܕܲܟܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܚܸܩ, ܡܲܪܚܘܼܩܹܐ, ܛܵܪܹܕ, ܛܪܵܕܵܐ, ܦܲܠܸܛ, ܦܲܠܘܼܛܹܐ, ܡܲܒ݂ܥܸܕ, ܡܲܒ݂ܥܘܼܕܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun