Eastern Syriac :ܣܵܢܹܩ
Western Syriac :ܣܳܢܶܩ
Root :ܣܢܩ
Eastern phonetic :' sa: ni:q
Category :verb
[Measures]
English :1) with ܥܲܠ or ܠ : of : to be in want , to want , to lack , to need , to require ; 2) transitive ; see also ܒܵܥܹܐ / ܐܵܠܹܨ ; courage, special tools, food ... : to require / to demand as necessary or essentiial , formal dress ... : to call for as suitable or appropriate ; 3) to have to / have got to / gotta / need ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܝܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : this new thing will have to prove as strong as Gilgamesh and as handsome ;
French :1) avec ܥܲܠ ou ܠ : de : manquer , avoir besoin , nécessiter , requérir ; 2) transitif ; voir aussiܒܵܥܹܐ / ܐܵܠܹܨ ; du courage, des outils spéciaux ... : demander / nécessiter , requérir , avoir un besoin indispensable de , tenue correcte ... : exiger / requérir / demander comme étant approprié et convenable ; 3) falloir / devoir ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܝܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : il va falloir que cet objet se montre aussi fort que Gilgamesh et aussi beau ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܢܩ, ܣܢܵܩܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܝܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ, ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܢܝܼܩܘܼ̈ܝܵܬܹܐ, ܣܢܝܼܩܵܐ

See also : ܠܵܐ ܩܲܒܸܠ ܠ, ܒܵܥܹܐ, ܒܥܵܝܵܐ, ܐܵܠܹܨ, ܐܠܵܨܵܐ

Maclean : ܣܵܢܸܩ

Maclean : ܣܵܢܸܩ

Source : Maclean, Bailis Shamun