Eastern Syriac :ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ
Western Syriac :ܬܰܥܠܡܳܢܳܐ
Root :ܬܥܠܡ
Eastern phonetic :ta:l ' ma: na:
Category :adjective
[Legal]
English :see also ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ : punitive ;
French :voir aussi ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ : punitif / punitive , de rétorsion ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܥܠܡ

Source : Bailis Shamun