Eastern Syriac :ܙܹܕܩܵܐ
Western Syriac :ܙܶܕܩܳܐ
Root :ܙܕܩ
Eastern phonetic :' zi:d qa:
Category :noun
[Religion]
English :see also ܐ݇ܪܵܙܵܐ / ܥܝܵܕܵܐ / ܛܲܟ݂ܣܵܐ / ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ : a rite , a ceremonial act , the ceremonial practices of a group church ... , a ritual , a solemn ceremony ;
French :voir aussi ܐ݇ܪܵܙܵܐ / ܥܝܵܕܵܐ / ܛܲܟ݂ܣܵܐ / ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ : un rite , une pratique cérémonieuse , un rituel / une cérémonie solennelle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܕܩ, ܙܵܕܘܿܩ, ܨܵܕܘܿܩ, ܙܲܕܘܼܩܵܝܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬ݂, ܙܵܕܘܿܩ, ܙܸܕܩܬܵܐ, ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܙܸܕܩܵܐ, ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕܩܸܗ, ܒܙܸܕܩܵܐ, ܙܸܕܩܵܐ ܡܸܬܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܒܘܼܫ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܙܸܕܩܵܐ

See also : ܐ݇ܪܵܙܵܐ, ܥܝܵܕܵܐ, ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ

Source : Bailis Shamun