Eastern Syriac :ܦܠܵܚܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܚܳܐ
Root :ܦܠܚ
Eastern phonetic :' pla: ḥa:
Category :verb
[Industry]
English :1) intransitive verb 1) : to work , to exert oneself (physically or mentally for a purpose) , to strive , to toil , to labour / labor ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܚܲܟܡܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܟܦܵܠܹܚ ܚܲܟܡܵܐ ܠܵܐ : on certain days he works and on others he does not ; 2) transitive ; see also ܡܲܬܝܸܪ / ܐܵܟܹܪ : to plough / to plow , to till / to furrow ; 3) Bailis Shamun ; followed by ܒ ; see also ܥܵܒܹܕ / ܫܲܡܸܫ / ܦܵܠܹܚ / ܒܵܠܹܓ : to practice / to perform / to dispense , to apply / to put into application / to implement ; 4) - ?- : to operate / to function (?) / to run -business- (?) / be open -business- (?) / to take effect -starting from a date- (?) / be operative (?) ;
French :verbe intransitif 1) : travailler , bosser , œuvrer / opérer / lutter , peiner , manœuvrer , marcher / opérer / faire effet / fonctionner , opérer -faire une intervention chirurgicale - (?) ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܚܲܟܡܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܟܦܵܠܹܚ ܚܲܟܡܵܐ ܠܵܐ : certains jours il travaille et certains / d'autres non ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܬܝܸܪ / ܐܵܟܹܪ : labourer , créer des sillons dans une terre ... / sillonner ; 3) Bailis Shamun ; suivi de ܒ ; voir aussi ܥܵܒܹܕ / ܫܲܡܸܫ / ܦܵܠܹܚ / ܒܵܠܹܓ : pratiquer / mettre en pratique , mettre en œuvre , faire / appliquer / mettre en application / opérer une manœuvre ... , dispenser des soins ... ; 4) -?- opérer / prendre effet -à une date donnée- (?) / être en vigueur (?) , être ouvert -magasin- (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܚ, ܦܵܠܵܚܵܐ, ܦܵܠܵܚܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܚܵܢܵܐ, ܦܹܠܚܵܢܵܐ, ܦܠܵܚܬܵܐ, ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܹܝܬܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܲܪܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ, ܡܲܦܠܚܵܢܵܐ, ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ, ܦܵܠܹܚ

See also : ܕܵܒܹܪ, ܕܒ݂ܵܪܵܐ, ܐܵܟܹܪ, ܐܟܵܪܵܐ, ܟܵܪܹܒ݂, ܟܪܵܒ݂ܵܐ, ܚܵܪܹܬ, ܚܬܵܪܵܐ, ܚܵܛܹܛ, ܚܛܵܛܵܐ, ܡܲܬܝܘܼܪܹܐ, ܡܲܬܝܸܪ, ܣܵܥܹܪ

Source : Oraham, Bailis Shamun