Eastern Syriac :ܫܲܠܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܫܰܠܽܘܠܶܐ
Root :ܫܠܠ
Eastern phonetic :šal ' lu: li:
Category :verb
[Industry]
English :intransitive verb ; see also ܒܵܗܹܠ / ܫܵܚܹܠ : 1) to cease , to stop , to end , to come to an end , to finish , to discontinue , to leave off , to close , to shut down ; 2) to be / become quiet , to shut up / to hush ; 3) intransitive ; see also ܟܵܐܹܫ / ܫܵܟܹܢ / ܫܵܠܹܐ / ܫܵܟܹܬ / ܫܲܢܸܢ / ܡܵܟܹܟ݂ / ܨܵܡܹܬ / ܫܲܠܸܠ / ܫܵܬܹܩ : to quiet down / to become quiet , to calm down / to cool down , pain, fears, anxiety ... : to become allayed / appeased (?) / soothed (?) / to eased (?) , rumours, accusations ... : to be silenced (?) / to be proven wrong (?) / to be stalled (?) / to settle down (?) ;
French :verbe intransitif ; voir aussi ܒܵܗܹܠ / ܫܵܚܹܠ : 1) cesser , arriver à terme , se terminer , s'achever , s'arrêter / arrêter de faire quelque chose , fermer boutique / baisser le rideau sens figuré , s'éteindre activité , s'interrompre , discontinuer ; 2) être / devenir silencieux , se taire / ne plus faire de bruit ; 3) intransitif ; voir aussi ܟܵܐܹܫ / ܫܵܟܹܢ / ܫܵܠܹܐ / ܫܵܟܹܬ / ܫܲܢܸܢ / ܡܵܟܹܟ݂ / ܨܵܡܹܬ / ܫܲܠܸܠ / ܫܵܬܹܩ : se calmer , s' apaiser , se tranquilliser / se tenir tranquille / être tranquille , se taire / être , douleur ... : s' apaiser (?) / se soulager (?) / s' atténuer (?) , rumeurs, accusations ... : se taire (?) / se tasser (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܐ, , ܫܠܠ, ܫܲܠܘܵܐ, ܫܲܠܘܵܐܝܼܬ, ܫܠܵܝܵܐ, ܒܫܸܠܝܵܐ, ܫܵܠܹܐ, ܫܠܵܐ, ܫܲܠܸܠ, ܫܘܼܠܸܠܵܐ

See also : ܫܟܵܬܵܐ, ܗ̰ܲܓܘܼܡܹܐ, ܟܘܵܫܵܐ, ܟܠܵܐ, ܦܸܛܪܵܐ, ܚܒܢ, ܟܠܐ, ܦܵܐܹܫ, ܦܝܵܫܵܐ, ܒܵܛܹܠ, ܒܛܵܠܵܐ, ܫܵܠܹܐ, ܟܵܠܹܐ, ܟܠܵܝܵܐ, ܒܵܗܹܠ, ܒܗܵܠܵܐ, ܫܵܚܹܠ

Source : Oraham, Bailis Shamun