Eastern Syriac :ܡܵܟܸܟ݂
Western Syriac :ܡܳܟܶܟ݂
Eastern phonetic :' ma: kiḥ
Category :verb
English :to be meek , to be gentle , voir ܡܟܵܟ݂ܵܐ ; abase, humble
French :être doux , être gentil / débonnaire , voir ܡܟܵܟ݂ܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܲܡܟܸܟ݂, ܡܵܟܸܟ݂, ܡܟܵܟ݂ܵܐ, ܢܚܬ