Eastern Syriac :ܡܲܦܝܸܣ
Western Syriac :ܡܰܦܝܶܣ
Root :ܦܝܣܐ
Eastern phonetic :' map yis
Category :verb
[Moral life → Will]
English :transitive ; see also ܛܲܘܛܹܐ / ܒܵܥܹܐ / ܢܲܘܢܹܐ / ܦܲܪܦܸܠ : 1) to solicit , to ask somebody for something , to request , to implore / to supplicate / to beg / to petition / to pray ; 2) to persuade / to sell an idea ... , to talk someone into doing something , to convince ;
French :verbe transitif ; voir aussi ܛܲܘܛܹܐ / ܒܵܥܹܐ / ܢܲܘܢܹܐ / ܦܲܪܦܸܠ : 1) solliciter , demander à , implorer / conjurer / supplier , demander humblement / prier , présenter une pétition , adresser une requête , déposer une demande ; 2) persuader , faire passer l'idée / vendre une idée ... , convaincre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܝܣ, ܦܝܵܣܵܐ, ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܦܝܸܣ, ܡܲܦܝܘܼܣܹܐ, ܦܝܵܣܬܵܐ, ܦܝܣܐ

See also : ܒܵܥܹܐ, ܢܲܘܢܹܐ, ܦܲܪܦܸܠ, ܛܲܘܛܹܐ, ܡܲܩܒܸܠ, ܡܲܪܕܹܐ, ܒܵܥܹܐ, ܨܲܠܹܐ, ܟܵܫܹܦ, ܚܵܢܹܢ, ܡܲܩܢܹܐ, ܡܲܩܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܬܟܸܠ, ܡܲܬܟܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܛܲܘܛܹܐ, ܛܲܘܛܘܼܝܹܐ, ܒܵܥܹܐ, ܒܥܵܝܵܐ, ܟܵܫܹܦ, ܟܫܵܦܵܐ, ܢܲܘܢܹܐ, ܢܲܘܢܘܼܝܹܐ, ܦܲܪܦܸܠ, ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun