Eastern Syriac :ܒܵܩܹܐ
Western Syriac :ܒܳܩܶܐ
Eastern phonetic :' ba: qi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to notice / to perceive as being significant / to heed , to observe , to notice , to consider / to note , to discover , to spot , to detect , to see , to catch sight of , to distinguish / to make out , to descry / to espy / to behold ; 2) to scout , to spy out , to get the lay of the land ; 3) see also ܒܲܚܸܢ / ܢܵܣܹܐ / ܚܵܙܹܐ / ܒܵܚܹܪ / ܨܲܚܨܹܐ : to try , to test , to prove , to see / to put to the proof , to test the truth / validity of , to put to trial / to check (?) ; 4) transitive ; followed by ܒ ; see also ܪܵܥܹܐ / ܚܵܫܹܒ݂ ; an author rated excellent ... : to rate / to consider / to regard , to class as / to classify among criminals ... / to deem / to think of as being excellent / murderous .... / to look upon as / to count among ;
French :1) remarquer / observer , distinguer / discerner , repérer / détecter , voir , apercevoir / avoir un contact visuel / percevoir , observer / noter , prendre en considération / prendre note de ; 2) espionner , partir en éclaireur / chercher du renseignement sur le terrain ; 3) voir aussi ܒܲܚܸܢ / ܢܵܣܹܐ / ܚܵܙܹܐ / ܒܵܚܹܪ / ܨܲܚܨܹܐ : essayer / faire des essais de , tenter de / expérimenter , éprouver / mettre à l'épreuve , voir / vérifier (?) ; 4) transitif ; suivi de ܒ ; voir aussi ܪܵܥܹܐ / ܚܵܫܹܒ݂ ; un auteur considéré être de valeur ... : considérer / classer comme , penser / voir en quelqu'un un être de valeur / un criminel... / estimer / juger / regarder comme étant , considérer comme / compter parmi les meilleurs ... / inclure parmi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܩܵܝܵܐ

See also : ܗܕܵܣܵܐ, ܥܵܐܹܪ, ܗܵܕܹܣ, ܡܲܣܸܡ, ܡܲܣܘܼܡܹܐ, ܙܗܝܼܪܵܐ, ܡܲܫܡܸܥ, ܡܲܨܝܸܬ, ܚܲܡܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܒܵܚܹܪ, ܒܚܵܪܵܐ, ܚܵܐܹܪ, ܚܝܵܪܵܐ, ܕܵܐܹܩ, ܕܝܵܩܵܐ, ܒܲܝܸܢ, ܒܲܝܘܼܢܹܐ, ܚܵܙܹܐ, ܚܙܵܝܵܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܕܐܵܩܵܐ, ܒܵܕܹܩ, ܒܕܵܩܵܐ, ܓܲܫܘܼܫܹܐ, ܓܲܫܸܫ

Source : Bailis Shamun