Eastern Syriac :ܒܵܩܹܐ
Western Syriac :ܒܳܩܶܐ
Eastern phonetic :' ba: qi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to notice / to perceive as being significant / to heed , to observe , to notice , to consider / to note , to discover , to spot , to detect , to see , to catch sight of , to distinguish / to make out , to descry / to espy / to behold ; 2) to scout , to spy out , to get the lay of the land ;
French :1) remarquer / observer , distinguer / discerner , repérer / détecter , voir , apercevoir / avoir un contact visuel / percevoir , observer / noter , prendre en considération / prendre note de ; 2) espionner , partir en éclaireur / chercher du renseignement sur le terrain
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܩܵܝܵܐ

See also : ܗܕܵܣܵܐ, ܥܵܐܹܪ, ܗܵܕܹܣ, ܡܲܣܸܡ, ܡܲܣܘܼܡܹܐ, ܙܗܝܼܪܵܐ, ܡܲܫܡܸܥ, ܡܲܨܝܸܬ, ܚܲܡܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܒܵܚܹܪ, ܒܚܵܪܵܐ, ܚܵܐܹܪ, ܚܝܵܪܵܐ, ܕܵܐܹܩ, ܕܝܵܩܵܐ, ܒܲܝܸܢ, ܒܲܝܘܼܢܹܐ, ܚܵܙܹܐ, ܚܙܵܝܵܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܕܐܵܩܵܐ, ܒܵܕܹܩ, ܒܕܵܩܵܐ, ܓܲܫܘܼܫܹܐ, ܓܲܫܸܫ

Source : Bailis Shamun