Eastern Syriac :ܡܲܓܢܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܓܢܽܘܝܶܐ
Root :ܓܢܐ
Eastern phonetic :mag ' nu: yi:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :1) see ܡܲܓܢܹܐ ; 2) transitive ; see also ܡܲܪܒܸܥ / ܡܲܣܡܸܟ݂ / ܐܲܓܸܣ / ܡܲܫܟܸܒ݂ / ܡܲܓܢܹܐ / ܡܲܕܡܸܟ݂ / ܡܲܪܝܸܟ݂ ; sleep, rest ... : to recline , to lay down , to bed / to put to bed , to cause to rest ; 3) transitive ; see also ܡܲܨܠܹܐ / ܡܲܪܟܸܢ / ܡܲܣܛܹܐ / ܡܲܦܢܹܐ / ܡܲܢܝܸܦ ; hat, head, pole, picture ... : to tilt / to cause to have an inclination , to cause to lean / to cock ; 4) transitive ; see also ܡܲܣܡܸܟ݂ / ܡܲܓ݂ܢܹܐ / ܡܲܣܢܸܕ ; someone, head on a pillow ... : to rest / to place on or against a support / to lean , hopes, expectations ... : to rest / to place ;
French :1) voir ܡܲܓܢܹܐ ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܪܒܸܥ / ܡܲܣܡܸܟ݂ / ܐܲܓܸܣ / ܡܲܫܟܸܒ݂ / ܡܲܓܢܹܐ / ܡܲܕܡܸܟ݂ / ܡܲܪܝܸܟ݂ ; dormir, repos ... : coucher / faire se coucher , allonger / faire s'allonger , étendre / mettre au lit , faire reposer / mettre en position horizontale ; 3) transitif ; voir aussi ܡܲܨܠܹܐ / ܡܲܪܟܸܢ / ܡܲܣܛܹܐ / ܡܲܦܢܹܐ / ܡܲܢܝܸܦ ; chapeau, tête, poteau, image ... : incliner / pencher , faire s'incliner , donner une inclinaison à / donner un angle à ; 4) transitif ; voir aussi ܡܲܣܡܸܟ݂ / ܡܲܓ݂ܢܹܐ / ܡܲܣܢܸܕ ; quelqu'un, tête sur l'oreiller ... : poser contre quelque chose ... / appuyer , placer sur ou contre un support , espoirs ... : placer sur quelque chose ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܢܐ, ܡܲܓܢܹܐ

See also : ܡܲܪܒܸܥ, ܡܲܪܒܘܼܥܹܐ, ܡܲܣܡܸܟ݂, ܡܲܣܡܘܼܟܹܐ, ܐܲܓܸܣ, ܐܲܓܘܼܣܹܐ, ܡܲܫܟܸܒ݂, ܡܲܫܟܘܼܒܹܐ, ܡܲܕܡܸܟ݂, ܡܲܕܡܘܼܟܹܐ, ܡܲܪܝܸܟ݂, ܡܲܪܝܘܼܟܹܐ, ܡܲܨܠܹܐ, ܡܲܨܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܟܸܢ, ܡܲܪܟܘܼܢܹܐ, ܡܲܣܛܹܐ, ܡܲܣܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܦܢܹܐ, ܡܲܦܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܢܝܸܦ, ܡܲܢܝܘܼܦܹܐ

Source : Bailis Shamun