Eastern Syriac :ܡܟܵܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܟܳܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' mka: ḥa:
Category :verb
[Moral life → Quality]
English :to be meek , to be gentle , to be mild-tempered , to be humble / unprepossessing , to be kind , to be submissive (?) ;
French :être doux , être humble , être gentil , être patient , être docile , être facile à vivre , avoir bon caractère ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܲܡܟܸܟ݂, ܡܵܟܸܟ݂