Eastern Syriac :ܐܝܼܛܵܐ
Western Syriac :ܐܺܝܛܳܐ
Eastern phonetic :' i: ta:
Category :adverb, conjunct
[Time]
English :1) see also ܢܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܒܵܬܲܪܟܸܢ / ܒܵܬܲܪܗܵܟܲܢ / ܐܝܼܬܵܐ / ܗܿܝܓܵܗ / ܒܲܬ݇ܪ ܕܗܵܝܓܵܗ : since / after a time in the past , next / then / subsequently / at a subsequent time , later / later on / at a later date / at some time in the future , afterwards , in due course , following that , eventually / by and by , thereafter / thereupon / hereupon , forthwith (?) / therewith (?) ; 2) Bailis Shamun ; conjunct ; see also ܡܸܟܹܝܠ / ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ / ܡܸܛܠ ܟܸܢ / ܒܘܼܕ ܗܵܕܵܐ / ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ / ܒܲܕܓ݂ܘܿܢ / ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ / ܐܝܼܬܵܐ ; result / consequence ... : so , therefore , for that reason / that is why / on that account , hence , thus / thusly / consequently ; 3) Yoab Benjamin : moreover , furthermore ;
French :1) Bailis Shamun ; voir aussi ܢܲܩܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܒܵܬܲܪܟܸܢ / ܒܵܬܲܪܗܵܟܲܢ / ܐܝܼܬܵܐ / ܗܿܝܓܵܗ / ܒܲܬ݇ܪ ܕܗܵܝܓܵܗ : depuis / par la suite , puis , alors , subséquemment / ensuite , postérieurement / après cela , sur ce / sur quoi / c'est alors que , plus tard , le moment venu (?) , à un moment donné ; 2) Bailis Shamun ; conjonction ; voir aussi ܡܸܟܹܝܠ / ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ / ܡܸܛܠ ܟܸܢ / ܒܘܼܕ ܗܵܕܵܐ / ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ / ܒܲܕܓ݂ܘܿܢ / ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ / ܐܝܼܬܵܐ ; conséquence ... : ainsi , donc / c'est pourquoi / alors / pour cette raison / c'est la raison pour laquelle / d'où (?) / en conséquence , conséquemment , aussi / donc / par conséquent / en conséquence , c'est alors que ; 3) Yoab Benjamin : de plus , qui plus est , de surcroît , en outre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܝܼܬܵܐ

See also : ܟܸܢ, ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ, ܗܵܡ, ܦܲܣ, ܫܓ݂ܝܼܪ ܡܸܢ, ܒܘܼܬ, ܐܵܪܵܐ, ܟܸܢ, ܡܵܕܹܝܢ, ܡܸܟܹܝܠ, ܒܘܼܕ ܗܵܕܵܐ, ܒܲܕܓܘܿܢ, ܐ݇ܚܹܪ݇ܢ, ܐܵܝܓܵܗܵܐ, ܐܝܼܛܵܐ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ, ܐܵܝܓܲܗܵܐ, ܒܲܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ, ܗܵܝܕܝܼܢ, ܒܵܬܲܪܟܸܢ

Source : Oraham, Bailis Shamun