Eastern Syriac :ܬܲܩܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܬܰܩܺܝܢܳܐ
Root :ܬܩܢ
Eastern phonetic :ta ' qi: na:
Category :adjective
[Measures]
English :1) precise , definite / exact ; 2) see also ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ / ܩܒ݂ܝܼܥܵܐ / ܣܲܬܝܼܬ / ܡܚܲܡܣܢܵܢܵܐ : stable ;
French :1) précis , défini / exact ; 2) voir aussi ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ / ܩܒ݂ܝܼܥܵܐ / ܣܲܬܝܼܬ / ܡܚܲܡܣܢܵܢܵܐ : stable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܩܢ, ܬܲܩܘܼܢܹܐ, ܬܲܩܸܢ, ܬܲܩܢܵܐܝܼܬ

See also : ܚܲܬܝܼܬܵܐ, ܡܬܲܚܡܵܐ, ܡܣܲܩܡܵܐ, ܬܪܝܼܨܵܐ, ܕܘܼܙ, ܬܲܩܝܼܢܵܐ

Source : Bailis Shamun