Eastern Syriac :ܝ݇ܗܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܝ݇ܗܳܒ݂ܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :' ha: wa:
Category :verb
English :1) = ܝܵܗܹܒ݂ ; 2) transitive ; see also ܕܲܫܸܢ / ܫܲܟܸܢ / ܪܵܡܹܐ / ܝܵܩܹܪ / ܝܵܗܹܒ݂ / ܩܲܪܸܒ݂ / ܡܲܩܪܸܒ݂ : to give / to let have , to present someone with a gift , to offer as a gift to , to give as a present to , to make a gift to ; 3) transitive ; see also ܫܲܠܸܡ / ܡܲܫܠܸܡ / ܝܲܒܸܠ / ܡܲܘܫܸܛ / ܣܲܦܹܐ / ܝܵܗܹܒ݂ / ܡܲܩܪܸܒ݂ ; something, a service ... : to render / to give back / to restore , to give in return / to render , to give in retribution , to give in acknowledegment of dependance or obligation / to pay homage, tribute ... , to do a service for another , to deliver / to submit ; 4) see also ܐܲܓܸܪ / ܡܲܕܒܸܩ : to rent / to grant the enjoyment in exchange for a rent , to let ; ܝܵܗܹܒ݂ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ : to let have with a rent / to rent / to let ;
French :1) = ܝܵܗܹܒ݂ ; 2) transitif ; voir aussi ܕܲܫܸܢ / ܫܲܟܸܢ / ܪܵܡܹܐ / ܝܵܩܹܪ / ܝܵܗܹܒ݂ / ܩܲܪܸܒ݂ / ܡܲܩܪܸܒ݂ : offrir à , faire un cadeau à de quelque chose / donner en guise de présent à , faire un présent à ; 3) transitif ; voir aussi ܫܲܠܸܡ / ܡܲܫܠܸܡ / ܝܲܒܸܠ / ܡܲܘܫܸܛ / ܣܲܦܹܐ / ܝܵܗܹܒ݂ / ܡܲܩܪܸܒ݂ ; quelque chose, un service ... : rendre / restituer / redonner / rétablir , offrir en retour / donner en retour , payer en retour / rendre / donner en retour ou en guise de rétribution , donner en guise de dépendance ou d'obligation / présenter hommage ... , adresser / remettre , soumettre une idée ... ; 4) voir aussi ܐܲܓܸܪ / ܡܲܕܒܸܩ : louer , donner en location , mettre à disposition en échange d'un bail / loyer ; ܝܵܗܹܒ݂ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ : donner avec un loyer / louer / donner en location ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܐ, ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܝ݇ܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܛܝܼܡܵܐ, ܝܵܗܘܿܒ݂ܬ ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ, ܝܗܵܒ݂ܬܵܐ, ܝܼܗܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂

See also : ܝܲܒܸܠ, ܝܲܒܘܼܠܹܐ, ܡܲܘܫܸܛ, ܡܲܘܫܘܼܛܹܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ, ܡܲܫܠܸܡ, ܡܲܫܠܘܼܡܹܐ, ܫܲܠܸܡ, ܫܲܠܘܼܡܹܐ, ܣܲܦܹܐ, ܣܲܦܘܼܝܹܐ

Source : Bailis Shamun