Eastern Syriac :ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܶܓ݂ܕܳܝܳܐ
Root :ܢܓܕ
Eastern phonetic :nigh ' da: ia:
Category :noun
English :see also ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitive ;
French :voir aussi ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitif / punitive , de rétorsion ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܓܕ

Source : Bailis Shamun