Eastern Syriac :ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܕܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ
Root :ܕܢ
Eastern phonetic :dgza:r ' di: na:
Category :adjective
[Legal]
English :see also ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܕܓܙܵܪܕܝܼܢܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitive ;
French :voir aussi ܕܡܣܵܡ ܒܪܹܫܵܐ / ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ / ܡܟ݂ܵܘܢܵܢܵܐ / ܢܸܓ݂ܕܵܝܵܐ / ܬܲܥܠܡܵܢܵܐ : punitif / punitive , de rétorsion ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܢ

Source : Bailis Shamun