Eastern Syriac :ܫܲܦܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܫܰܦܽܘܠܶܐ
Root :ܫܦܠ
Eastern phonetic :ša ' pu: li:
Category :verb
[Industry]
English :1) transitive ; see also ܫܲܚܸܩ / ܫܲܦܸܠ / ܡܲܟ݂ܣܸܪ / ܥܲܡܸܠ / ܡܵܚܹܐ ܚܲܝܠܵܐ / ܟ̰ܲܠܸܫ ; human body, patience, finances, a structure ... : to strain / to exert to the utmost / to exhaust , to injure by overuse / misuse / excessive pressure , to deform under pressure , to stretch / to overstretch finances ... / to put a strain on , figurative sense : to break one's back ... / to damage one's eyes ... / to wear out / to ruin (?) ; 2) transitive ; see also ܥܲܟܸܪ / ܫܲܦܸܠ / ܡܲܫܦܸܠ / ܣܲܪܸܩ / ܒܲܛܸܠ / ܥܲܪܩܸܠ ; person, efforts, plans ... : to stymie / to stand in the way of , to present an obstacle to , to thwart / to make fail / to cause to fail , to hinder ;
French :1) transitif ; voir aussi ܫܲܚܸܩ / ܫܲܦܸܠ / ܡܲܟ݂ܣܸܪ / ܥܲܡܸܠ / ܡܵܚܹܐ ܚܲܝܠܵܐ / ܟ̰ܲܠܸܫ ; corps humain, patience, finances, une structure ... : mettre à rude épreuve / fatiguer / épuiser , mettre à l'épreuve / faire travailler ses yeux, son dos, un mât ... plus que prévu , peser sur , forcer sur / abîmer / faire en prendre un coup / sens figuré : casser son dos ... / user ses yeux ... / esquinter / faire subir une déformation / bousiller , grever un budget, des réserves ... ; 2) transitif ; voir aussi ܥܲܟܸܪ / ܫܲܦܸܠ / ܡܲܫܦܸܠ / ܣܲܪܸܩ / ܒܲܛܸܠ / ܥܲܪܩܸܠ ; personne, efforts, projets, entreprise ... : faire obstacle à , contrecarrer / contrarier / entraver , se trouver sur la route de , faire échec à , annihiler des efforts , paralyser l'innovation ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦܠ, ܫܦܵܠܬܵܐ, ܫܵܦܹܠ, ܫܦܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܠܵܐ, ܫܸܦܠܵܐ, ܫܦܵܠܵܐ, ܫܲܦܠܵܐܝܼܬ, ܫܦܝܼܠܵܐ, ܫܸܬܩܵܐ, ܡܢܲܓܒܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܦܠܘܼܬܵܐ, ܫܲܠܦܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܸܠ, ܡܲܫܦܸܠ, ܡܲܫܦܘܼܠܹܐ

See also : ܫܲܚܸܩ, ܫܲܚܘܼܩܹܐ, ܡܲܟ݂ܣܸܪ, ܡܲܟ݂ܣܘܼܪܹܐ, ܥܲܡܸܠ, ܥܲܡܘܼܠܹܐ, ܡܵܚܹܐ ܚܲܝܠܵܐ

Source : Bailis Shamun