Eastern Syriac :ܠܸܒܵܐ
Western Syriac :ܠܶܒܳܐ
Root :ܠܒܒ݂
Eastern phonetic :' lib ba:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) the heart hollow muscular organ , figurative sense : memory ; ܪܸܦܬܵܐ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ : an irregular throbbing of the heart / a heart murmur ; Rhétoré ; ܟܲܒܪܘܿܟ݂ ܢܛܹܪܝܼ ܒܠܸܒܝܼ : I have kept your word in my heart ; Rhétoré ; ܘܐܲܝܡܵܐ ܕܸܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܫܡܝܼܼܥ ܠܹܗ ܠܸܒܹܗ ܡܩܵܕ݇ܡ ܙܵܘܥܵܐ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ : whoever has seen and heard, his heart was gripped with emotion / deeply moved / was emotioned ; ܬܵܢܹܐ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : to recite / to repeat from memory ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ : Regulus ; 2) the stomach ; ܠܸܒܹܗ ܡܪܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ : a) he has a stomach-ache / tummy-ache / belly-ache , b) he is vexed / annoyed / upset / irritated / pissed / aggravated , c) he is unwilling to do it ; 3) intention , courage / pluck / guts , motivation , morale ; with ܠ or ܩܵܐ : ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : to encourage , to motivate ; ܦܵܐܸܫ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ ܠܸܒܵܐ : to be encouraged , to be motivated ; ܝܵܗ݇ܒܲܠܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ / ܡܗܲܡܙܸܡ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܠܠܸܒܵܐ ܕ : his consolation , his comfort / solace ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : to take heart , to be encouraged ; ܒܹܐ ܠܸܒܵܐ : disheartened , demoralized ; ܐܵܟ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : to be sad / disheartened / demoralized / feeling blue ; 1 Chronicles : 12, 33 : ܒܠܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܠܸܒܵܐ : single-hearted , resolutely ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܠܝܼܨܵܐ : sad , lonely , homesick ; Urmiah : ܠܸܒܘܼܗܝ ܩܲܝܪܵܐ : merciless , pitiless , relentless , callous , ruthless , implacable , unfeeling , unsympathetic ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܢܵܙܸܟ : a) impetuous , rash , hasty , impulsive / headlong ; b) touchy , petulant , irritable , c) timid , meek , unassertive ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܘܵܪܵܐ : unmanly , cowardly , yellow , faint-hearted , spineless , gutless , craven ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ : unconscious , insensible , knocked out (?) / stunned (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ : he was in ecstasy / raptures / in seventh heaven ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܟܘܼܡܵܐ : moody , melancholy , morose , sullen , sulky , unpredictable (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܦܬܝܚ ܠܹܗ : a) he was pleased , b) he wore his heart in his sleeve / was generous ; see : ܣܵܡܸܛ : ܠܸܒܘܼܗܝ ܝܩܝܼܕ ܠܹܗ : a) he pitied , b) he was fervent / enthusiastic ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܓܘܝܼܠܹܗ : a) he was fastidious / fussy / particular / meticulous / pernickety / nit-picking (?) , b) he took a dislike for somebody or something ; ܠܸܒܝܼ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ : my heart is beating ; ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ݁ ܥܲܠ ܪܹܫ ܠܸܒܘܼܟ݂ : do not trouble , rest easy , take it easy , do not worry , be at ease ; ܠܸܒܹܗ ܡܓܲܪܡܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ : he will not allow it to be done , he won' t permit it ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ : he felt faint ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܝܼܠܹܗ ܥܲܠ / ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ ܠ : he desired / he could not resist (?) ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢ : he was not not hearty with / eager to / keen on ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒ : he set his heart on , he valued greatly ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕ : he fear lest , he was afraid that ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫܵܐ : indifferent / cold / unsympathetic / uncaring / unmoved / unfeeling / unstirred / callous (?) / hard-hearted (?) towards a person ; ܡܲܡܪܸܥ ܠܸܒܵܐ ܕ : to displease , to upset , to gall , to irritate , to aggravate , to annoy , to hassle ; ܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : I do not feel well ; ܠܸܒܝܼ ܦܩܝܼܥ ܠܹܗ : I was much frightened ; ܛܦܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : I was tired ; ܡܟܲܪܟܸܬ ܠܸܒܵܐ : to tickle the fancy / to amuse ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : he was eating with a zest ; ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܐܝܼܬ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : he intends to , he means to , he aims to ; ܡܲܬܸܒ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : to intend to , to mean / to aim to ; with ܥܲܠ ou ܠ : ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܹܗ / ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ : to take to heart , to trouble about , to pay attention to , to consider ; ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܒܠܸܒܹܗ ܠ : to put it into his heart to ; ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : by heart , speech ... : extempore , spontaneous ; ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ / ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܹܗ : to learn by heart ; Al Qosh ; fright, emotion : ܠܸܒܹܗ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܕܘܼܟܬܹܗ : his heart stood still ; Al Qosh : ܛܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ / ܬܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ : with what intention ? , what for ? ; ܨܵܠܹܐ ܒܠܸܒܘܼܟ݂ / ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ : may it be pleasant to you ; ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܝܼ : a man after my own heart ; ܒܠܸܒܹܗ / ܒܗ݁ܝ ܕܠܸܒܹܗ : in his opinion , according to him ; Genesis : 31, 20 : ܓܵܢܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ ܕ : to steal away unknown to , to sneak away from ; 4) see also ܛܥܘܼܢܬܵܐ / ܩܸܢܬܵܐ : the center / the center / the core / the nucleus ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : the core of the Earth / the Earth's core ; 5) fruitstone ...; see also ܩܸܢܬܵܐ / ܩܸܢܵܐ : a kernel , the inner portion of a seed ; 6) see also ܐܘܼܣܝܼܵܐ / ܝܵܬܵܐ / ܓܵܘܵܐ : the quick / the very center of something / the most essential part , the heart / the core / the crux / the bottom line / the nub , the most important point at issue / the main point ; 7) inspiration divine, poetical (?) ... (?) ; ܡܲܕܝܠ ܒܠܸܒܹܗ / ܪܵܡܹܐ ܒܠܸܒܹܗ : to reveal through inspiration / "with one's heart" ; 8) the mind (?) / the power to make one's own judgement (?) , senses (?) / being wakeful (?) / not passing out (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒܝܼܪܵܐ : senseless / unconscious , passed out , knocked out (?) ;
French :1) le cœur organe musculaire creux , sens figuré : la mémoire ; ܪܸܦܬܵܐ ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ : un battement irrégulier du cœur / un souffle au cœur ; Rhétoré ; ܟܲܒܪܘܿܟ݂ ܢܛܹܪܝܼ ܒܠܸܒܝܼ : ta parole j'ai gardé en mon cœur , j'ai gardé / conservé ta parole dans mon cœur ; Rhétoré ; ܘܐܲܝܡܵܐ ܕܸܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܫܡܝܼܼܥ ܠܹܗ ܠܸܒܹܗ ܡܩܵܕ݇ܡ ܙܵܘܥܵܐ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ : quiconque a vu et entendu, son cœur en a été saisi d'émotion ; ܬܵܢܹܐ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : réciter par cœur , citer de mémoire ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ : Régulus ; 2) l'estomac ; ܠܸܒܹܗ ܡܪܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ : a) il a mal au ventre , b) il est contrarié / fâché / vexé , c) il n'a pas envie de le faire , il n'est pas motivé pour le faire , il n'a pas le cœur à le faire ; 3) l'intention , le courage , la motivation , le moral ; ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܐܝܼܬ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : il a l'intention de , il entend / compte faire ; ܡܲܬܸܒ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : avoir l'intention de , projeter de , prévoir de / entendre / compter faire ; avec ܥܲܠ ou ܠ : ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܹܗ / ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ : prendre à cœur , avoir à cœur , tenir à cœur , faire sien de , prendre sur soi de , se préoccuper de , envisager de/ considérer , faire attention à , être sérieux au sujet de ; avec ܠ ou ܩܵܐ : ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : encourager , donner du cœur (à) , motiver ; ܦܵܐܸܫ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ ܠܸܒܵܐ : être encouragé , être motivé ; ܝܵܗ݇ܒܲܠܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ / ܡܗܲܡܙܸܡ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܠܠܸܒܵܐ ܕ : sa consolation , son réconfort ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : être encouragé , prendre courage , se motiver , prendre à cœur (?) , s'armer de courage (?) ; ܒܹܐ ܠܸܒܵܐ : découragé , démotivé , démoralisé ; ܐܵܟ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : être triste / découragé / démotivé / démoralisé ; 1 Chroniques : 12, 33 : ܒܠܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܠܸܒܵܐ : d'un cœur résolu , résolument , d'un seul cœur , de manière monolithique ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܠܝܼܨܵܐ : triste , nostalgique , ayant le mal du pays ; Ourmia : ܠܸܒܘܼܗܝ ܩܲܝܪܵܐ : impitoyable , sans pitié , implacable ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܢܵܙܸܟ : a) impétueux , impulsif ; b) susceptible , chatouilleux , irritable / ombrageux , c) timide , hésitant , manquant de confiance ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܘܵܪܵܐ : peu viril / lâche , pusillanime , poltron , péteux , couard ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ : sans connaissance , évanoui , insensible , assommé (?) , inanimé (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ : il était en extase / grisé / au septième ciel ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܟܘܼܡܵܐ : morose , maussade , mélancolique , lunatique (?) / d'humeur changeante (?) / de mauvaise humeur (?) / imprévisible (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܦܬܝܚ ܠܹܗ : a) il était content / satisfait , b) il avait le cœur sur la main / était généreux ; voir : ܣܵܡܸܛ : ܠܸܒܘܼܗܝ ܝܩܝܼܕ ܠܹܗ : a) il eut pitié , il plaignit , b) il était enthousiaste / plein de ferveur , il était fervent ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܓܘܝܼܠܹܗ : a) il était tatillon / pointilleux / très méticuleux / minutieux / difficile / exigeant / pinailleur (?) , b) il s'est pris d'antipathie pour quelqu'un ou quelque chose / il s'est pris d'aversion / il a pris quelqu'un ou quelque chose en grippe ; ܠܸܒܝܼ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ : mon cœur bat la chamade ? ; ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ݁ ܥܲܠ ܪܹܫ ܠܸܒܘܼܟ݂ : ne te tracasse pas , ne te fais pas de souci , ne te préoccupe pas , du calme , rassure-toi , reste à ton aise / sois tranquille ; ܠܸܒܹܗ ܡܓܲܪܡܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ : il ne tolèrera pas que ça se fasse / il ne le tolèrera pas , il ne le permettra pas , il s'y opposera , il empêchera ça ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ : il s'est senti mal / faible , il a été pris de / eu un malaise , il a failli s'évanouir (?) ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܝܼܠܹܗ ܥܲܠ / ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ ܠ : il a désiré , il a eu envie de , il a eu un faible / un moment de faiblesse pour , il n'a pas résisté à (?) ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢ : il n'était pas très enthousiaste / chaud / partant pour , il était plutôt tiède pour ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒ : il tenait quelque chose / quelqu'un à cœur , il attachait beaucoup de valeur à , il voulait absolument ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕ : il craignait que , il avait peur que ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫܵܐ : indifférent / froid / insensible envers quelqu'un , de marbre face à / impassible ; ܡܲܡܪܸܥ ܠܸܒܵܐ ܕ : mécontenter , fâcher , déplaire à , contrarier , irriter , courroucer , agacer , exaspérer , frustrer , enquiquiner ; ܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : je ne me sens pas bien ; ܠܸܒܝܼ ܦܩܝܼܥ ܠܹܗ : j'ai eu très peur , j'ai eu la trouille de ma vie ; ܛܦܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : j'étais fatigué ; ܡܟܲܪܟܸܬ ܠܸܒܵܐ : plaire à quelqu'un , amuser quelqu'un ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : il mangeait de bon appétit / avec entrain ; ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܒܠܸܒܹܗ ܠ : bien (se) mettre dans le cœur / crâne / tête de ; ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : par cœur , sur le bout des doigts (?) , discours : impromptu , improvisé , de manière improvisée , sans préparation / spontané ; ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ / ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܹܗ : apprendre par cœur ; Al Qosh ; peur, émotion : ܠܸܒܹܗ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܕܘܼܟܬܹܗ : il aurait voulu crié , son cœur s'est arrêté de battre ; ܫܡܝܼܛܵܐ ܒܠܸܒܵܐ / ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܠܸܒܵܐ : au cœur brisé , chagriné / peiné / fort marri ; Al Qosh : ܛܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ / ܬܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ : dans quel but ? , pourquoi ? , à quelles fins ? ; ܨܵܠܹܐ ܒܠܸܒܘܼܟ݂ / ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ : "à ta santé" ; ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܝܼ : un homme comme je les aime / d'après mon cœur ; ܒܠܸܒܹܗ / ܒܗ݁ܝ ܕܠܸܒܹܗ : d'après lui , à son avis , selon lui ; Genèse : 31, 20 : ܓܵܢܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ ܕ : partir en cachette de / sans prévenir , quitter quelqu'un à son insu / comme un voleur , partir de chez quelqu'un sans demander son reste ; 4) voir aussi ܛܥܘܼܢܬܵܐ / ܩܸܢܬܵܐ : le centre / le cœur / le noyau , le fond / le point central ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : le cœur de la Terre , le centre de la Terre ; 5) graine ... ; voir aussi ܩܸܢܬܵܐ / ܩܸܢܵܐ : l'amande d'un noyau , le pignon , l'intérieur / le noyau d'une graine ; 6) voir aussi ܐܘܼܣܝܼܵܐ / ܝܵܬܵܐ / ܓܵܘܵܐ : le vif / le cœur / ce qui est au cœur d'un sujet / le vif du sujet , ce qui est au centre , l'essentiel , le fond d'un problème ... / ce qui reste en définitive ; 7) l'inspiration divine, poétique (?) ... (?) ; ܡܲܕܝܠ ܒܠܸܒܹܗ / ܪܵܡܹܐ ܒܠܸܒܹܗ : révéler par inspiration / "avec son cœur" / être inspiré ; 8) ses esprits (?) / sa capacité à évaluer une situation (?) , sa connaissance (?) / l'éveil des sens le fait de ne pas être évanoui (?) / la non-perte de connaissance (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒܝܼܪܵܐ : évanoui / inconscient / sans connaissance ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܒܒ݂, ܠܸܒܵܐ ܥܒ݂ܪܵܐ, ܓܒ݂ܵܠܵܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܠܲܒܸܢ, ܠܸܒܵܒܹ̈ܐ, ܠܸܒܵܢܵܝܵܐ, ܡܚܲܝܬ݂ܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܐܵܣܸܩ ܠܠܸܒܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܸܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܵܐ, ܠܸܒܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܲܣܝܼܡܘܼܬ ܠܸܒܵܐ, ܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ ܠܸܒܵܐ, ܝܼܗܝܼܒ݂ܘܼܬ ܠܸܒܵܐ, ܠܸܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ

See also : ܡܨܲܥܬܵܐ, ܓܵܘܵܐ, ܩܸܢܬܵܐ, ܩܘܼܛܵܦ ܠܸܒܵܐ, ܡܚܵܝܬ ܠܸܒܵܐ, ܢܩܵܫ ܠܸܒܵܐ, ܣܵܐܹܡ ܒܠܸܒܹܗ

Akkadian libbu : the heart , courage

Akkadien libbu : le cœur , le courage

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun