Eastern Syriac :ܡܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܢܳܝܳܐ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :' mna: ia:
Category :verb
[Science → Mathematics]
English :1) see also ܡܵܢܹܐ / ܥܵܪܹܐ / ܚܵܫܹܒ݂ / ܚܲܫܒܸܢ / ܕܲܠܸܠ / ܩܵܨܹܨ / ܣܵܐܹܡ / ܦܲܚܸܡ / ܟܲܡܸܡ : to count , to reckon , to enumerate , to recount , to include , to calculate , to tell / to tally , to assess , to total / to tot up , to reach o total of / to amount to / to number , to add up , to compute , to tell / to tally , see ܕܵܩܹܪ , to impute (?) / to put to the account of (?) / to give to the credit of someone (?) / to attribute to someone (?) ; 2) transitive verb : to count , to number , to enumerate , to compute , to reckon , to add up , to total , to calculate , to compute , to tell / to tally ;
French :1) voir aussi ܡܵܢܹܐ / ܥܵܪܹܐ / ܚܵܫܹܒ݂ / ܚܲܫܒܸܢ / ܕܲܠܸܠ / ܩܵܨܹܨ / ܣܵܐܹܡ / ܦܲܚܸܡ / ܟܲܡܸܡ : calculer , estimer / évaluer , compter / énumérer , faire le compte , mettre sur le compte de (?) / mettre sur le dos de (?) / imputer à (?) / attribuer à quelqu'un (?) , compter/ additionner , calculer , énumérer , dénombrer , lister , énoncer un à un les éléments d'une liste , recompter , inclure / être au nombre de , chiffrer / évaluer / estimer / déterminer le montant / jauger / apprécier (?) , numéroter , faire le total / totaliser , dénombrer , voir ܕܵܩܹܪ , s'élever à / atteindre / totaliser ; 2) verbe transitif : compter , faire le compte / comptage , dénombrer , évaluer , énumérer , nombrer , recenser , calculer , faire le total / le décompte / le dépouillement , évaluer , chiffrer , estimer (en chiffres) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ , ܡܹܢܝܘܼܬܵܐ, ܡܢܝܼ, ܡܵܢܹܐ, ܡܲܢܵܝܵܐ

See also : ܥܵܪܹܐ, ܥܪܵܝܵܐ, ܚܵܫܹܒ݂, ܚܫܵܒ݂ܵܐ, ܚܲܫܒܸܢ, ܚܲܫܒܘܼܢܹܐ, ܡܢܵܝܵܐ, ܡܵܢܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun