Eastern Syriac :ܕܵܡܹܐ
Western Syriac :ܕܳܡܶܐ
Root :ܕܡܐ
Eastern phonetic :' da:m mé
Category :noun, verb
English :1) sometimes takes ܒ ; see also ܣܵܒܹܗ / ܦܵܚܹܡ / ܡܲܪܹܐ / ܦܲܠܐܸܬ : to be like , to resemble , to look like ; 2) transitive ; see also ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ : to rival with / to be comparable to , to compare with / to equal or excel , to match , to be or seem to be equal or comparable to , to imitate ; 3) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܣܵܒܹܪ / ܪܵܥܹܐ / ܚܵܙܹܐ / ܡܲܒܝܸܢ : to seem , to look , to appear to observation or understanding , to act apparently as ... (?) / to come across as (?) ; 4) noun ; see ܕܡܵܐ / ܕܵܡܝܵܢܵܐ : the same thing / like / like for like / ܡܵܐ ܕܕܵܡܹ̈ܐ ; ܦܵܪܹܥ ܒܡܵܐ ܕܕܵܡܹ̈ܐ : to give like for like / to retort / to pay with their own money ;
French :1) prend parfois ܒ ; voir aussi ܣܵܒܹܗ / ܦܵܚܹܡ / ܡܲܪܹܐ / ܦܲܠܐܸܬ : être comme , ressembler à , faire penser à ; 2) transitif ; voir aussi ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ : rivaliser avec / être comparable à , pouvoir se comparer à / faire aussi bien voire mieux que , avoir des qualités égales ou supérieures à , soutenir la comparaison avec / n'avoir rien à envier à , imiter ; 3) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܣܵܒܹܪ / ܪܵܥܹܐ / ܚܵܙܹܐ / ܡܲܒܝܸܢ : sembler / avoir l'air , paraître / apparaître heureux ... / présenter une apparence , donner l'impression de être heureux ... ; 4) nom ; voir ܕܡܵܐ / ܕܵܡܝܵܢܵܐ : la pareille , la même chose / idem / ܡܐ ܕܕܵܡܹ̈ܐ ; ܦܵܪܹܥ ܒܡܵܐ ܕܕܵܡܹ̈ܐ : rendre la pareille / rendre la monnaie de la pièce / renvoyer l'ascenseur , revaloir un mauvais coup, une faveur ... / retourner ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܕܡܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܵܐ, ܕܡܵܐ, ܕܡܵܝܵܐ, ܡܲܕܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܕܡܝܵܢܵܐ, ܡܕܵܡܹܐ, ܡܲܕܡܹܐ, ܕܡܘܼܬܵܐ, ܕܵܡܝܵܢܵܐ, ܒܡܵܐ ܕܕܵܡܹ̈ܐ

See also : ܡܪܐ, ܚܣܵܡܵܐ, ܠܲܓ̰, ܡܲܠܦܘܼܝܹܐ, ܚܵܣܹܡ, ܡܲܠܦܹܐ, ܣܵܒܹܪ, ܣܒ݂ܵܪܵܐ, ܪܵܥܹܐ, ܪܥܵܝܵܐ, ܚܵܙܹܐ, ܚܙܵܝܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun, Other