Eastern Syriac :ܠܸܒܵܐ
Western Syriac :ܠܶܒܳܐ
Root :ܠܒܒ݂
Eastern phonetic :' lib ba:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) the heart hollow muscular organ , figurative sense : memory ; Rhétoré ; ܟܲܒܪܘܿܟ݂ ܢܛܹܪܝܼ ܒܠܸܒܝܼ : I have kept your word in my heart ; Rhétoré ; ܘܐܲܝܡܵܐ ܕܸܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܫܡܝܼܼܥ ܠܹܗ ܠܸܒܹܗ ܡܩܵܕ݇ܡ ܙܵܘܥܵܐ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ : whoever has seen and heard, his heart was gripped with emotion / deeply moved / was emotioned ; ܬܵܢܹܐ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : to recite / to repeat from memory ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ : Regulus ; 2) the stomach ; ܠܸܒܹܗ ܡܪܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ : a) he has a stomach-ache / tummy-ache / belly-ache , b) he is vexed / annoyed / upset / irritated / pissed / aggravated , c) he is unwilling to do it ; 3) intention , courage / pluck / guts , motivation , morale ; with ܠ or ܩܵܐ : ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : to encourage , to motivate ; ܦܵܐܸܫ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ ܠܸܒܵܐ : to be encouraged , to be motivated ; ܝܵܗ݇ܒܲܠܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ / ܡܗܲܡܙܸܡ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܠܠܸܒܵܐ ܕ : his consolation , his comfort / solace ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : to take heart , to be encouraged ; ܒܹܐ ܠܸܒܵܐ : disheartened , demoralized ; ܐܵܟ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : to be sad / disheartened / demoralized / feeling blue ; 1 Chronicles : 12, 33 : ܒܠܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܠܸܒܵܐ : single-hearted , resolutely ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܠܝܼܨܵܐ : sad , lonely , homesick ; Urmiah : ܠܸܒܘܼܗܝ ܩܲܝܪܵܐ : merciless , pitiless , relentless , callous , ruthless , implacable , unfeeling , unsympathetic ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܢܵܙܸܟ : a) impetuous , rash , hasty , impulsive / headlong ; b) touchy , petulant , irritable , c) timid , meek , unassertive ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܘܵܪܵܐ : unmanly , cowardly , yellow , faint-hearted , spineless , gutless , craven ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ : unconscious , insensible , knocked out (?) / stunned (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ : he was in ecstasy / raptures / in seventh heaven ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܟܘܼܡܵܐ : moody , melancholy , morose , sullen , sulky , unpredictable (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܦܬܝܚ ܠܹܗ : a) he was pleased , b) he wore his heart in his sleeve / was generous ; see : ܣܵܡܸܛ : ܠܸܒܘܼܗܝ ܝܩܝܼܕ ܠܹܗ : a) he pitied , b) he was fervent / enthusiastic ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܓܘܝܼܠܹܗ : a) he was fastidious / fussy / particular / meticulous / pernickety / nit-picking (?) , b) he took a dislike for somebody or something ; ܠܸܒܝܼ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ : my heart is beating ; ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ݁ ܥܲܠ ܪܹܫ ܠܸܒܘܼܟ݂ : do not trouble , rest easy , take it easy , do not worry , be at ease ; ܠܸܒܹܗ ܡܓܲܪܡܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ : he will not allow it to be done , he won' t permit it ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ : he felt faint ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܝܼܠܹܗ ܥܲܠ / ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ ܠ : he desired / he could not resist (?) ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢ : he was not not hearty with / eager to / keen on ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒ : he set his heart on , he valued greatly ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕ : he fear lest , he was afraid that ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫܵܐ : indifferent / cold / unsympathetic / uncaring / unmoved / unfeeling / unstirred / callous (?) / hard-hearted (?) towards a person ; ܡܲܡܪܸܥ ܠܸܒܵܐ ܕ : to displease , to upset , to gall , to irritate , to aggravate , to annoy , to hassle ; ܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : I do not feel well ; ܠܸܒܝܼ ܦܩܝܼܥ ܠܹܗ : I was much frightened ; ܛܦܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : I was tired ; ܡܟܲܪܟܸܬ ܠܸܒܵܐ : to tickle the fancy / to amuse ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : he was eating with a zest ; ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܐܝܼܬ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : he intends to , he means to , he aims to ; ܡܲܬܸܒ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : to intend to , to mean / to aim to ; with ܥܲܠ ou ܠ : ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܹܗ / ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ : to take to heart , to trouble about , to pay attention to , to consider ; ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܒܠܸܒܹܗ ܠ : to put it into his heart to ; ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : by heart , speech ... : extempore , spontaneous ; ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ / ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܹܗ : to learn by heart ; Al Qosh ; fright, emotion : ܠܸܒܹܗ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܕܘܼܟܬܹܗ : his heart stood still ; Al Qosh : ܛܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ / ܬܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ : with what intention ? , what for ? ; ܨܵܠܹܐ ܒܠܸܒܘܼܟ݂ / ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ : may it be pleasant to you ; ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܝܼ : a man after my own heart ; ܒܠܸܒܹܗ / ܒܗ݁ܝ ܕܠܸܒܹܗ : in his opinion , according to him ; Genesis : 31, 20 : ܓܵܢܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ ܕ : to steal away unknown to , to sneak away from ; 4) see also ܛܥܘܼܢܬܵܐ / ܩܸܢܬܵܐ : the center / the center / the core / the nucleus ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : the core of the Earth / the Earth's core ; 5) fruitstone ...; see also ܩܸܢܬܵܐ / ܩܸܢܵܐ : a kernel , the inner portion of a seed ; 6) see also ܐܘܼܣܝܼܵܐ / ܝܵܬܵܐ / ܓܵܘܵܐ : the quick / the very center of something / the most essential part , the heart / the core / the crux / the bottom line / the nub , the most important point at issue / the main point ; 7) inspiration divine, poetical (?) ... (?) ; ܡܲܕܝܠ ܒܠܸܒܹܗ / ܪܵܡܹܐ ܒܠܸܒܹܗ : to reveal through inspiration / "with one's heart" ; 8) the mind (?) / the power to make one's own judgement (?) , senses (?) / being wakeful (?) / not passing out (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒܝܼܪܵܐ : senseless / unconscious , passed out , knocked out (?) ;
French :1) le cœur organe musculaire creux , sens figuré : la mémoire ; Rhétoré ; ܟܲܒܪܘܿܟ݂ ܢܛܹܪܝܼ ܒܠܸܒܝܼ : ta parole j'ai gardé en mon cœur , j'ai gardé / conservé ta parole dans mon cœur ; Rhétoré ; ܘܐܲܝܡܵܐ ܕܸܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܫܡܝܼܼܥ ܠܹܗ ܠܸܒܹܗ ܡܩܵܕ݇ܡ ܙܵܘܥܵܐ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ : quiconque a vu et entendu, son cœur en a été saisi d'émotion ; ܬܵܢܹܐ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : réciter par cœur , citer de mémoire ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ : Régulus ; 2) l'estomac ; ܠܸܒܹܗ ܡܪܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ : a) il a mal au ventre , b) il est contrarié / fâché / vexé , c) il n'a pas envie de le faire , il n'est pas motivé pour le faire , il n'a pas le cœur à le faire ; 3) l'intention , le courage , la motivation , le moral ; ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܐܝܼܬ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : il a l'intention de , il entend / compte faire ; ܡܲܬܸܒ݂ ܒܠܸܒܹܗ ܕ : avoir l'intention de , projeter de , prévoir de / entendre / compter faire ; avec ܥܲܠ ou ܠ : ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܹܗ / ܡܲܬܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ : prendre à cœur , avoir à cœur , tenir à cœur , faire sien de , prendre sur soi de , se préoccuper de , envisager de/ considérer , faire attention à , être sérieux au sujet de ; avec ܠ ou ܩܵܐ : ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : encourager , donner du cœur (à) , motiver ; ܦܵܐܸܫ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ ܠܸܒܵܐ : être encouragé , être motivé ; ܝܵܗ݇ܒܲܠܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ / ܡܗܲܡܙܸܡ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕ / ܠܠܸܒܵܐ ܕ : sa consolation , son réconfort ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : être encouragé , prendre courage , se motiver , prendre à cœur (?) , s'armer de courage (?) ; ܒܹܐ ܠܸܒܵܐ : découragé , démotivé , démoralisé ; ܐܵܟ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ : être triste / découragé / démotivé / démoralisé ; 1 Chroniques : 12, 33 : ܒܠܵܐ ܠܸܒܵܐ ܘܠܸܒܵܐ : d'un cœur résolu , résolument , d'un seul cœur , de manière monolithique ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܠܝܼܨܵܐ : triste , nostalgique , ayant le mal du pays ; Ourmia : ܠܸܒܘܼܗܝ ܩܲܝܪܵܐ : impitoyable , sans pitié , implacable ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܢܵܙܸܟ : a) impétueux , impulsif ; b) susceptible , chatouilleux , irritable / ombrageux , c) timide , hésitant , manquant de confiance ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܚܘܵܪܵܐ : peu viril / lâche , pusillanime , poltron , péteux , couard ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ : sans connaissance , évanoui , insensible , assommé (?) , inanimé (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ : il était en extase / grisé / au septième ciel ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܟܘܼܡܵܐ : morose , maussade , mélancolique , lunatique (?) / d'humeur changeante (?) / de mauvaise humeur (?) / imprévisible (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܦܬܝܚ ܠܹܗ : a) il était content / satisfait , b) il avait le cœur sur la main / était généreux ; voir : ܣܵܡܸܛ : ܠܸܒܘܼܗܝ ܝܩܝܼܕ ܠܹܗ : a) il eut pitié , il plaignit , b) il était enthousiaste / plein de ferveur , il était fervent ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܓܘܝܼܠܹܗ : a) il était tatillon / pointilleux / très méticuleux / minutieux / difficile / exigeant / pinailleur (?) , b) il s'est pris d'antipathie pour quelqu'un ou quelque chose / il s'est pris d'aversion / il a pris quelqu'un ou quelque chose en grippe ; ܠܸܒܝܼ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ : mon cœur bat la chamade ? ; ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ݁ ܥܲܠ ܪܹܫ ܠܸܒܘܼܟ݂ : ne te tracasse pas , ne te fais pas de souci , ne te préoccupe pas , du calme , rassure-toi , reste à ton aise / sois tranquille ; ܠܸܒܹܗ ܡܓܲܪܡܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ : il ne tolèrera pas que ça se fasse / il ne le tolèrera pas , il ne le permettra pas , il s'y opposera , il empêchera ça ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ : il s'est senti mal / faible , il a été pris de / eu un malaise , il a failli s'évanouir (?) ; NENA, Al Qosh : ܠܸܒܹܗ ܐܝܼܠܹܗ ܥܲܠ / ܠܸܒܹܗ ܐܙܝܼܠܹܗ ܠ : il a désiré , il a eu envie de , il a eu un faible / un moment de faiblesse pour , il n'a pas résisté à (?) ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܢ : il n'était pas très enthousiaste / chaud / partant pour , il était plutôt tiède pour ; NENA : ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒ : il tenait quelque chose / quelqu'un à cœur , il attachait beaucoup de valeur à , il voulait absolument ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕ : il craignait que , il avait peur que ; ܠܸܒܹܗ ܦܝܼܫܵܐ : indifférent / froid / insensible envers quelqu'un , de marbre face à / impassible ; ܡܲܡܪܸܥ ܠܸܒܵܐ ܕ : mécontenter , fâcher , déplaire à , contrarier , irriter , courroucer , agacer , exaspérer , frustrer , enquiquiner ; ܚܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : je ne me sens pas bien ; ܠܸܒܝܼ ܦܩܝܼܥ ܠܹܗ : j'ai eu très peur , j'ai eu la trouille de ma vie ; ܛܦܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܝܼ : j'étais fatigué ; ܡܟܲܪܟܸܬ ܠܸܒܵܐ : plaire à quelqu'un , amuser quelqu'un ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ : il mangeait de bon appétit / avec entrain ; ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܒܠܸܒܹܗ ܠ : bien (se) mettre dans le cœur / crâne / tête de ; ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ : par cœur , sur le bout des doigts (?) , discours : impromptu , improvisé , de manière improvisée , sans préparation / spontané ; ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܵܐ / ܫܵܩܸܠ ܡܸܢ ܠܸܒܹܗ : apprendre par cœur ; Al Qosh ; peur, émotion : ܠܸܒܹܗ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܕܘܼܟܬܹܗ : il aurait voulu crié , son cœur s'est arrêté de battre ; ܫܡܝܼܛܵܐ ܒܠܸܒܵܐ / ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܠܸܒܵܐ : au cœur brisé , chagriné / peiné / fort marri ; Al Qosh : ܛܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ / ܬܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܡܵܗܵܐ : dans quel but ? , pourquoi ? , à quelles fins ? ; ܨܵܠܹܐ ܒܠܸܒܘܼܟ݂ / ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ : "à ta santé" ; ܐܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܒܝܼ : un homme comme je les aime / d'après mon cœur ; ܒܠܸܒܹܗ / ܒܗ݁ܝ ܕܠܸܒܹܗ : d'après lui , à son avis , selon lui ; Genèse : 31, 20 : ܓܵܢܸܒ݂ ܠܸܒܵܐ ܕ : partir en cachette de / sans prévenir , quitter quelqu'un à son insu / comme un voleur , partir de chez quelqu'un sans demander son reste ; 4) voir aussi ܛܥܘܼܢܬܵܐ / ܩܸܢܬܵܐ : le centre / le cœur / le noyau , le fond / le point central ; ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ : le cœur de la Terre , le centre de la Terre ; 5) graine ... ; voir aussi ܩܸܢܬܵܐ / ܩܸܢܵܐ : l'amande d'un noyau , le pignon , l'intérieur / le noyau d'une graine ; 6) voir aussi ܐܘܼܣܝܼܵܐ / ܝܵܬܵܐ / ܓܵܘܵܐ : le vif / le cœur / ce qui est au cœur d'un sujet / le vif du sujet , ce qui est au centre , l'essentiel , le fond d'un problème ... / ce qui reste en définitive ; 7) l'inspiration divine, poétique (?) ... (?) ; ܡܲܕܝܠ ܒܠܸܒܹܗ / ܪܵܡܹܐ ܒܠܸܒܹܗ : révéler par inspiration / "avec son cœur" / être inspiré ; 8) ses esprits (?) / sa capacité à évaluer une situation (?) , sa connaissance (?) / l'éveil des sens le fait de ne pas être évanoui (?) / la non-perte de connaissance (?) ; ܠܸܒܘܼܗܝ ܥܒܝܼܪܵܐ : évanoui / inconscient / sans connaissance ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܒܒ݂, ܠܸܒܵܐ ܥܒ݂ܪܵܐ, ܓܒ݂ܵܠܵܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܠܲܒܸܢ, ܠܸܒܵܒܹ̈ܐ, ܠܸܒܵܢܵܝܵܐ, ܡܚܲܝܬ݂ܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܐܵܣܸܩ ܠܠܸܒܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܸܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܵܐ, ܠܸܒܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܲܣܝܼܡܘܼܬ ܠܸܒܵܐ, ܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ

See also : ܡܨܲܥܬܵܐ, ܓܵܘܵܐ, ܩܸܢܬܵܐ, ܩܘܼܛܵܦ ܠܸܒܵܐ, ܡܚܵܝܬ ܠܸܒܵܐ, ܢܩܵܫ ܠܸܒܵܐ, ܣܵܐܹܡ ܒܠܸܒܹܗ

Akkadian libbu : the heart , courage

Akkadien libbu : le cœur , le courage

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun