Eastern Syriac :ܦܠܵܛܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܛܳܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' pla: ṭa:
Category :verb
[Transport]
English :verbal noun of ܦܵܠܸܛ : 1) a departure , a result , an effect , an upshot , an issue , an end , an escape ; Matthew : 28, 1 : ܒܦܠܵܛܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ : in the end of the sabbath / "late on" the sabbath , after the sabbath ; Matthew : 22, 9 : ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܐܼܪ̈ܚܵܬܹܐ : the parting of the ways , the crossroads ; 2) Oraham : going out , departing , an evacuation , to slipping / sneaking out of a place , breaking out of a place , taking French leave ; 3) Rhétoré : to go out , to exit ; 4) Sokoloff ; verb : effecting ; 5) Bailis Shamun ; see also ܫܘܼܒܵܛܵܐ : stealth ; 6) intransitive verb : see also ܢܵܒܹܨܕܵܢܹܚ / ܢܵܒܹܓ݂ / ܡܲܒܝܸܢ : to peep / to begin to emerge from or as if from concealment , to show slightly , to appear / to show , flowers ... : to spring forth , qualities ... : to show up / to be revealed / to come to the limelight ; 7) intransitive ; followed by ܡܸܢ ; see also ܢܵܦܹܩ / ܢܵܒܹܥ / ܝܵܒܹܠ / ܝܵܥܹܐ / ܦܵܠܹܛ : to out / to be revealed , to become publicly known / to be let on , to proceed / to issue / to emerge , to result / to accrue profits ... , to be emitted / to issue gas, liquid ... , to gush forth , to go out , to exit / to egress , to come out ; 8) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܢܵܒܹܓ݂ / ܢܵܒܹܗ / ܢܵܦܹܩ / ܒܵܪܹܐ / ܦܵܠܹܛ ; from a cause, an event ... : to result from ... / to proceed as a consequence , to arise as an effect or a conclusion of a cause... / to ensue , to happen or occur afterwards as a result , to originate in a cause ... / to be brought about by a cause ... / to be caused by a triggering event ... ; 9) Bailis Shamun ; intransitive : see also ܣܵܛܹܐ / ܨܵܠܹܐ / ܦܵܠܹܛ / ܟܵܦܹܪ : to renegade , to become a renegade , to desert one's faith / to become unfaithful to one's religion / to be a traitor to one's cause , to get out of / to swerve from one's religious path ; ܦܵܠܹܛ ܡܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ : to renegade / to get out of the (right) way ; 10) transitive ; see also ܥܵܒܹܪ / ܦܵܠܹܛ / ܫܵܒܹܩ ; right, ownership ... : to resign , to give up deliberately , to give over without resistance , to yield , to renounce ;
French :nominalisation de ܦܵܠܸܛ : 1) un départ , un résultat , un effet , une issue , un dénouement , une fin , une conclusion , un fin mot / un mot de la fin , l'aboutissement , un épilogue (?) , une évasion ; Mathieu : 28, 1 : ܒܦܠܵܛܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ : après le sabbat , à l'issue du sabbat ; Matthew : 22, 9 : ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܐܼܪ̈ܚܵܬܹܐ : les carrefours , les croisements de routes , la croisée des chemins ; 2) Oraham : une sortie , une évacuation , l'action de sortir / quitter / évacuer , la sortie d'un endroit en cachette , une sortie à la sauvette / discrètement , l'action de filer à l'anglaise ; 3) Rhétoré : sortir ; 4) Sokoloff ; verbe : ayant pour effet ; 5) Bailis Shamun ; see also ܫܘܼܒܵܛܵܐ : la furtivité , la discrétion , la dissimulation ; 6) intransitif : voir aussi ܢܵܒܹܨܕܵܢܹܚ / ܢܵܒܹܓ݂ / ܡܲܒܝܸܢ : se laisser entrevoir , se montrer , apparaître / pointer son nez , émerger , se rendre visible / montrer le bout de son nez , sortir de sa cachette , commencer à se révéler / sortir du lot , fleurs, qualités ... : percer , pointer / pointer du nez , sortir / ressortir ; 7) intransitif ; avec ܡܸܢ ; voir aussi ܢܵܦܹܩ / ܢܵܒܹܥ / ܝܵܒܹܠ / ܝܵܥܹܐ : sortir / se révéler / se faire savoir / vérité ... : éclater , émaner / émerger / s'échapper gaz, liquide ... / couler / jaillir / sourdre , se faire connaître / être connu , être révélé / émerger / se faire jour , apparaître au grand jour , en résulter / être le résultat , sortir / faire une sortie de ... ; 8) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܢܵܒܹܓ݂ / ܢܵܒܹܗ / ܢܵܦܹܩ / ܒܵܪܹܐ / ܦܵܠܹܛ ; d'une cause, d'un événement ... : résulter de ... / provenir d'une cause... / émaner / découler , être provoqué / être entraîné par une cause ... ; 9) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܣܵܛܹܐ / ܨܵܠܹܐ / ܦܵܠܹܛ / ܟܵܦܹܪ : devenir renégat , renier sa foi / trahir sa religion , quitter / sortir de sa foi ... / sortir du droit chemin / sortir des clous sens figuré ; ܦܵܠܹܛ ܡܸܢ ܐܘܼܪܚܵܐ : sortir du droit chemin / renier sa foi ; 10) transitif ; voir aussi ܥܵܒܹܪ / ܦܵܠܹܛ / ܫܵܒܹܩ ; droit, propriété ... : céder , renoncer à , abandonner / renoncer à / se défaire de sans résistance ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܵܠܹܛ, ܗܵܘܹܐ ܦܠܵܛܵܐ, ܠܵܛܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ

See also : ܢܦܩ, ܢܦܵܩܵܐ , ܡܲܦܸܬ, ܦܵܐܸܬ, ܥܢܵܕܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ, ܟܵܐܪ, ܥܸܠܬ݂ܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܲܕܬܵܐ, ܓܘܼܢܵܒ݂ܵܐ, ܫܘܼܒܵܛܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun