Eastern Syriac :ܡܲܚܕܸܪ
Western Syriac :ܡܰܚܕܶܪ
Root :ܚܕܪ
Eastern phonetic :' maḥ dir
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :1) causative of ܚܵܕܸܪ : to cause to turn , to cause to change one's mind , to cause to have a walk , to cause to beg , to cause to kiss and make up / to reconcile , see ܡܵܛܸܚ ; 2) transitive : to gird , to surround , to pale , military : to encircle , to circumscribe ; ܡܲܚܕܸܪ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܘܼܪܵܐ : to build a wall around the city , Bailis Shamun : sunlight, wind ... : to cover / to screen / to cover with netting / to shield ; 3) transitive ; see also ܡܲܩܠܸܒ݂ : to turn , to turn round / to swivel , to turn upside down , to invert , to cause to capsize ; 4) see also ܓܲܠܸܠ : to form into a circle ; 5) to change / to cause to change , to turn into / to transform , also ܡܲܚܕܸܪ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ ; 6) to overthrow , to overturn , to topple / to cause the fall , to reverse trend, process, parts ... , to exchange parts ; 7) to make to revolve , to swivel ; 8) to pass around at table ; 9) to translate into a foreign language ; 10) Al Qosh : = ܡܲܗܕܸܪ : to prepare ; 11) Yoab Benjamin : boat : to capsize ;
French :1) causatif de ܚܵܕܸܪ : faire tourner , faire changer d'avis , faire promener , réconcilier , voir ܡܲܛܸܚ ; 2) transitif : ceindre , entourer , militaire : encercler / envelopper , circonscrire , palissader / entourer d'une palissade / ceinturer d'une fortification , baguer (?) , Bailis Shamun : couvrir / recouvrir d'un filet , lumière, vent ... : filtrer / faire écran / protéger ; ܡܲܚܕܸܪ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܘܼܪܵܐ : construire un mur autour de la ville , ceinturer la ville d'une muraille ; 3) transitif ; voir aussi ܡܲܩܠܸܒ݂ : tourner , pivoter , retourner , faire chavirer , retourner tête en bas , bouleverser / chambouler / inverser ; 4) voir aussi ܓܲܠܸܠ : mettre en rond , donner une forme de cercle / mettre en cercle ; 5) changer / faire changer , aussi ܡܲܚܕܸܪ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ , transformer ; 6) renverser / faire tomber / causer la chute de , infirmer décisions , renverser tendance, rôles, processus ... ; 7) faire tourner / faire pivoter , entraîner dans un mouvement rotatif / circulaire ; 8) faire passer à table ; 9) traduire / interpréter en langue étrangère ; 10) Al Qosh : = ܡܲܗܕܸܪ : préparer ; 11) Yoab Benjamin : bateau : chavirer , se retourner , dessaler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܕܪ, ܡܚܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܸܕ̈ܪܵܢܹܐ, ܚܵܕܘܼܪܵܐ, ܚܕܵܪܵܐ, ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܕܲܪܬܵܐ

See also : ܡܲܦܬܘܼܠܹܐ, ܣܛܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܪܹܐ, ܦܬܵܠܵܐ, ܡܒܵܕܹܠ, ܡܲܒܕܸܠ, ܓܵܗܹܢ, ܓܵܠܹܦ, ܕܵܐܹܪ, ܡܕܵܦܹܢ, ܚܵܣܹܦ, ܚܵܪܹܛ, ܟܵܪܹܟ݂, ܡܲܟܪܸܟ݂, ܡܢܵܓܹܪ, ܡܵܐܹܕ, ܦܵܬܹܠ, ܡܲܦܬܸܠ, ܦܵܢܹܐ, ܡܲܦܢܹܐ, ܩܵܠܹܒ, ܡܲܩܠܸܒ, ܫܲܩܠܸܒ, ܩܲܠܒܸܙ, ܩܛܵܐ, ܡܫܲܩܠܸܒ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܟܵܪܸܟ݂, ܡܚܲܓ̰ܚܸܓ̰, ܟܵܦܹܐ, ܟܦܵܝܵܐ, ܩܵܠܹܦ, ܩܠܵܦܵܐ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܡܲܩܠܸܒ, ܓܲܠܸܠ, ܓܲܠܘܼܠܹܐ, ܣܵܐܹܓ݂, ܣܝܵܓ݂ܵܐ, ܣܵܓܹܪ, ܣܓ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܚܕܸܪ

Source : Maclean, Bailis Shamun