Eastern Syriac :ܙܲܒܛܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܙܰܒܛܽܘܢܶܐ
Root :ܙܒܛܢ
Eastern phonetic :zab ' ṭu: ni:
Category :verb
[Army → War]
English :1) to subdue , to overcome , to control / to bring under control / to monitor (?) , to overpower , to discipline / to rein / to bring to heel / to cause to conform ; 2) territory ... : to occupy / to take by force / to grab , to invade , to subjugate ; 3) disease, pain ... : to restrain , to stem , to hold in , to quieten ; 4) demon, feeling ...; see also ܕܲܝܘܸܢ / ܡܲܫܢܹܐ / ܐܵܚܹܕ : to possess a person / to enter into and control firmly / to dominate , to cause to fall under its influence ;
French :1) maîtriser , subjuguer , assujettir / diriger de force , contrôler / discipliner / mettre au pas / dicter sa conduite ; 2) territoire ... : occuper / prendre de force / s'emparer de , envahir , enchaîner ; 3) maladie, douleur ... : contenir , atténuer , adoucir / faire baisser ; 4) démon, sentiment ... ; voir aussi ܕܲܝܘܸܢ / ܡܲܫܢܹܐ / ܐܵܚܹܕ : posséder un être humain ... / entrer et prendre le contrôle de , dominer / prendre possession , amener à tomber sous son influence ;
Dialect :Eastern Syriac
Arabic :thabt «confiscate» «confisquer»

Cf. ܙܒܛܢ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ, ܓܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܢܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܙܘܼܒܛܸܢܵܐ, ܙܲܒܛܸܢܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܸܢ, ܙܲܒܛܸܢܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܒܸܟܒ݂ܵܫܵܐ, ܟܲܒܸܫ, ܟܲܒܘܼܫܹܐ, ܟܵܕܹܢ, ܟܕܵܢܵܐ, ܫܲܥܒܸܕ, ܫܲܥܒܘܼܕܹܐ, ܡܲܫܦܸܠ, ܡܲܫܦܘܼܠܹܐ, ܫܲܠܛܸܢ, ܫܲܠܛܘܼܢܹܐ, ܐܵܚܹܕ, ܐܚܵܕܵܐ, ܙܲܒܛܸܢ, ܒܸܟܒ݂ܵܫܵܐ, ܟܵܒܹܫ, ܬܲܥܠܘܼܡܹܐ

Source : Sokoloff, Bailis Shamun

Origin : Arabic