Eastern Syriac :ܫܵܓܹܫ
Western Syriac :ܫܳܓܶܫ
Root :ܫܓܫ
Eastern phonetic :' ša: gi:š
Category :verb
[Moral life]
English :1) see ܠܲܒܸܛ ; 2) see ܡܲܬܘܸܗ : to perturb , to disturb , to unsettle ;
French :1) voir ܠܲܒܸܛ ; 2) voir ܡܲܬܘܸܗ : perturber , déranger , désorganiser ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܓܫ, ܫܓ݂ܵܫܵܐ, ܡܫܲܓܫܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܠܲܒܸܛ, ܡܲܬܘܸܗ, ܡܲܬܘܘܼܗܹܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܟܵܬܹܫ, ܟܬܵܫܵܐ, ܫܲܘܸܫ, ܫܲܘܘܼܫܹܐ, ܒܲܠܒܸܠ, ܒܲܠܒܘܼܠܹܐ, ܬܵܟܹܫ, ܬܟ݂ܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun