Eastern Syriac :ܙܲܒܛܸܢ
Western Syriac :ܙܰܒܛܶܢ
Root :ܙܒܛܢ
Eastern phonetic :' zab ṭin
Category :verb
[Army → War]
English :1) to subdue , to overpower , to get the upper hand on , country ... : to occupy , to invade / to grab , to bring to heel / to put under his boot ; 2) to suppress ;
French :1) assujettir , subjuguer , maîtriser / se rendre maître de , conquérir , pays ... : occuper , envahir / enchaîner , mettre à sa botte / contrôler ; 2) supprimer , éliminer ;
Dialect :Eastern Syriac
Arabic :thabt «confiscate» «confisquer»

Cf. ܙܒܛܢ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ, ܓܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܢܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܸܢܵܢܵܐ, ܙܘܼܒܛܸܢܵܐ, ܙܲܒܛܸܢܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܘܼܢܹܐ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ, ܙܲܒܛܸܢܵܐ

See also : ܟܲܒܸܫ, ܟܵܕܹܢ, ܫܲܠܛܸܢ, ܫܲܠܛܘܼܢܹܐ, ܐܵܚܹܕ, ܐܚܵܕܵܐ, ܒܸܟܒ݂ܵܫܵܐ, ܟܵܒܹܫ

Source : Bailis Shamun

Origin : Arabic