Eastern Syriac :ܫܘܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܘܳܝܳܐ
Root :ܫܘܐ
Eastern phonetic :š ' wa: ia:
Category :noun
English :transitive ; see also ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ / ܕܵܡܹܐ : to rival with / to be in competition with , to strive to compare with / to emulate / to strive to equal or excel , to be or seem to be equal or comparable to ;
French :3) transitif ; voir aussi ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ / ܕܵܡܹܐ : rivaliser avec / être comparable à , pouvoir se comparer à / émuler / faire aussi bien voire mieux que , avoir des qualités égales ou supérieures à , à l'émule de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. , ܫܘܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܣܝܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܫܘܵܐ, ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ, ܫܲܘܝܘܼܬܐܘܼܣܝܼܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܡܲܥܡܪܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܙܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܣܲܬܘܵܝܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼ ܪܸܗܛܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܘܝܵܬ, ܫܲܘܵܐܝܼܬ, ܡܫܵܘܹܐ, ܫܘܵܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܫܸܘܝܵܐ, ܫܘܝܼܬܵܐ, ܫܵܘܹܐ

See also : ܦܵܚܹܡ, ܦܚܵܡܵܐ, ܣܵܒܹܗ, ܣܒ݂ܵܗܵܐ, ܕܵܡܹܐ, ܕܡܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun