Eastern Syriac :ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܕܽܘܪܶܐ
Root :ܚܕܪ
Eastern phonetic :maḥ ' du ri
Category :verb
[Transport]
English :1) to divert , to turn aside from or to , to turn off from , to turn , to revolve ; 2) to distract (?) , to draw one's attention away from something (?) ; 3) to turn , to revolve , to sway ; 4) to cause to walk , to take out for a walk ; 5) Bailis Shamun ; see also ܟܲܣܹܐ : to cover , to screen , to cover with netting ; 6) see also ܓܲܠܸܠ : to form into a circle ;
French :1) détourner , dérouter , faire changer de direction , dévier , écarter , éloigner (danger) , bifurquer (?) , dériver (?) , détourner (de / vers) , se détourner (de / vers) , pivoter ; 2) divertir (?), distraire (?) , amuser (?) , empêcher de se concentrer (?) , déconcentrer (?) ; 3) tourner , faire tourner , graviter (?) , se balancer , osciller ; 4) amener à marcher , faire marcher , emmener promener , faire sortir , accompagner dehors ; 5) Bailis Shamun ; voir aussi ܟܲܣܹܐ : couvrir , faire écran / protéger , recouvrir de filets ; voir aussi ܓܲܠܸܠ : mettre en cercle / mettre en rond ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܕܪ, ܡܚܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܸܕ̈ܪܵܢܹܐ, ܚܵܕܘܼܪܵܐ, ܡܲܚܕܸܪ, ܚܵܕܸܪ, ܚܕܵܪܵܐ, ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܕܘܿܪܵܐ

See also : ܩܛܵܐ, ܓܲܢܒܘܼܠܹܐ, ܓܲܢܕܘܼܪܹܐ, ܚܣܵܦܵܐ, ܟܲܣܹܐ, ܟܲܣܘܼܝܹܐ, ܚܲܪܕܹܐ, ܚܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܓܲܠܸܠ, ܓܲܠܘܼܠܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun