Eastern Syriac :ܡܲܚܕܸܪ
Western Syriac :ܡܰܚܕܶܪ
Root :ܚܕܪ
Eastern phonetic :' maḥ dir
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :1) causative of ܚܵܕܸܪ : to cause to turn , to cause to change one's mind , to cause to have a walk , to cause to beg , to cause to kiss and make up / to reconcile , see ܡܵܛܸܚ ; 2) transitive ; followed by ܠ : to turn into / to convert into , to transform into ; ܡܲܚܕܸܪܹܗ ܠܗܵܘܓܵܐ : to convert into vapour / to transform into vapour / to cause to evaporate ; 3) transitive ; see also ܣܵܟܹܪ / ܣܵܐܹܓ݂ / ܙܵܓܹܪ / ܚܵܒܹܫ : to gird , to surround , to pale , military : to encircle , to circumscribe / to cordon off (?) , to rail , to provide with a railing , to fence / to enclose with a fence , to picket (?) , to block access to and out of (?) , to blockade (?) ; ܡܲܚܕܸܪ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܘܼܪܵܐ : to build a wall around the city , Bailis Shamun : sunlight, wind ... : to cover / to screen / to cover with netting / to shield ; 4) transitive ; see also ܟܵܪܹܟ݂ / ܚܲܓܸܠ / ܚܵܕܹܪ / ܚܲܪܕܹܐ : to skirt / to go round , to border / to run along the edge or border of , to pass round / to pass about to avoid danger ... , ship : to sail around / by an island, a cape ... ; 5) transitive ; see also ܡܲܟܪܸܟ݂ / ܦܲܪܦܸܪ / ܡܲܩܛܹܐ ; wheel, top, cane ... : to twirl , to cause to turn / to make turns with , to spin / to cause to whirl / to impart spin to , to roll up sleeves ... (?) , moustache ... : to twiddle (?) ; 6) transitive verb ; see also ܡܲܩܛܹܐ / ܚܲܓܸܠ / ܟܵܪܹܟ݂ / ܡܲܟ݂ܪܸܟ݂ / ܦܲܪܦܸܪ : to turn / to rotate / to revolve , to cause to go round in an orbit , to cause to move about an axis or a center , to swivel / to cause to swivel , to twirl ; 7) transitive ; see also ܡܲܩܠܸܒ݂ : to turn , to turn round / to swivel , to turn upside down , to invert , to cause to capsize , earth, dirt ... ; see also ܫܵܦܹܢ / ܫܲܦܸܢ / ܫܲܘܹܐ / ܟܵܢܹܫ. : to rake , to gather / to loosen / to level / to smooth with a rake ; ܡܲܚܕܸܪ ܥܲܦܪܵܐ : to rake dirt / earth-clods ; 8) transitive ; see also ܒܲܕܸܩ / ܥܲܩܸܒ݂ / ܦܲܬܸܫ / ܨܲܚܨܹܐ / ܒܲܠܒܹܐ : to investigate / inquire , to examine , to rummage / to make a thorough search through / to ransack , to search , to examine , to scout / to hunt through / to fish around / to look high and low for something, a secret ... , in order to find something ... : to rummage around , to ferret around / about , to leave no stone unturned ; ܡܲܚܕܸܪ ܪܹܫܵܬ݇ܚܬܵܐ : to leave no stone unturned in a place ... / to rummage ; 9) see also ܓܲܠܸܠ : to form into a circle ; 10) to change / to cause to change , to turn into / to transform , also ܡܲܚܕܸܪ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ ; 11) to overthrow , to overturn , to topple / to cause the fall , to reverse trend, process, parts ... , to exchange parts ; 12) see also ܡܲܩܠܸܒ݂ / ܟܵܦܹܐ / ܩܵܠܹܦ : to turn around / to reverse / to cause to lie in a reverse position , to make to revolve , to swivel , to turn completely about in position or direction , to turn upside down / to invert , to cause to take an opposite point of view / to cause to change sides / to cause to turn coat ; ܡܲܚܕܸܪ ܪܹܫܵܐܬ݇ܚܬܵܐ : to reverse / to turn somebody lying on their back ; ܡܲܚܕܸܪ ܦܘܼܡܵܬ݇ܚܬܵܐ : to reverse / to turn somebody lying on their stomach ; 13) to pass around at table ; 14) to translate into a foreign language ; 15) Al Qosh : = ܡܲܗܕܸܪ : to prepare ; 16) Yoab Benjamin : boat : to capsize ; 17) transitive ; see also ܟܵܪܹܟ݂ / ܚܲܓܸܠ / ܚܵܒܹܫ / ܚܲܪܕܹܐ : to ensphere , to place in a sphere , to encompass , to give a spherical shape to ;
French :1) causatif de ܚܵܕܸܪ : faire tourner , faire changer d'avis , faire promener , réconcilier , voir ܡܲܛܸܚ ; 2) transformer / métamorphoser / convertir en ; ܡܲܚܕܸܪܹܗ ܠܗܵܘܓܵܐ : to convert into vapour / to cause to become vapour / to evaporate , transformer en vapeur / faire s'évaporer ; 3) transitif ; voir aussi ܣܵܟܹܪ / ܣܵܐܹܓ݂ / ܙܵܓܹܪ / ܚܵܒܹܫ : ceindre , entourer , militaire : encercler / envelopper , circonscrire / cerner , palissader / entourer d'une palissade / ceinturer d'une fortification , baguer (?) , Bailis Shamun : couvrir / recouvrir d'un filet , lumière, vent ... : filtrer / faire écran / protéger , entourer d'une barrière , clôturer / enclore , ceinturer d'une barrière / d'une clôture , protéger de toute intrusion / empêcher l'entrée de , former un cordon devant (?) , bloquer l'accès à / la sortie de (?) , effectuer le blocus de (?) ; ܡܲܚܕܸܪ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܘܼܪܵܐ : construire un mur autour de la ville , ceinturer la ville d'une muraille ; 4) transitif ; voir aussi ܟܵܪܹܟ݂ / ܚܲܓܸܠ / ܚܵܕܹܪ / ܚܲܪܕܹܐ : contourner , faire le tour de , décrire une courbe autour , longer / serrer un mur , ceinturer / entourer une ville de murailles ... , courir le long du bord de / circuler au bord de / border rivière... , navire : côtoyer / élonger / passer à côté de la côte, un cap, une île ... (?) ; 5) verbe transitif ; voir aussi ܡܲܟܪܸܟ݂ / ܦܲܪܦܸܪ / ܡܲܩܛܹܐ ; roue, toupie, bâton ... : tournoyer / faire tournoyer , faire tourner / faire mouliner , impartir une vitesse circulaire à , faire des moulinets avec , faire virevolter , mettre en orbite satellite , moustache ... : tortiller (?) / friser (?) / frisotter (?) , retrousser ses manches ... (?) ; 6) verbe transitif ; voir aussi ܡܲܩܛܹܐ / ܚܲܓܸܠ / ܟܵܪܹܟ݂ / ܡܲܟ݂ܪܸܟ݂ / ܦܲܪܦܸܪ : faire tourner / tourner / faire tournoyer , faire pivoter , mettre en rotation , mettre en giration ; 7) transitif ; voir aussi ܡܲܩܠܸܒ݂ : tourner , pivoter , retourner , faire chavirer , retourner tête en bas , bouleverser / chambouler / inverser , terre ... ; voir aussi ܫܵܦܹܢ / ܫܲܦܸܢ / ܫܲܘܹܐ / ܟܵܢܹܫ : ratisser , rassembler / ramasser / égaliser / niveler avec un râteau ; ܡܲܚܕܸܪ ܥܲܦܪܵܐ : ratisser la terre ; 8) transitif ; voir aussi ܒܲܕܸܩ / ܥܲܩܸܒ / ܦܲܬܸܫ / ܨܲܚܨܹܐ / ܒܲܠܒܹܐ : investiguer / examiner , fouiller de fond en comble / farfouiller dans , chercher dans , examiner , enquêter sur , se mettre / être à la recherche de , chercher à découvrir un secret ... dans / fureter , ratisser / passer au peigne fin , mettre son nez partout dans ; ܡܲܚܕܸܪ ܪܹܫܵܬ݇ܚܬܵܐ : remuer ciel et terre dans / fouiller un endroit ... ; 9) voir aussi ܓܲܠܸܠ : mettre en rond , donner une forme de cercle / mettre en cercle ; 10) changer / faire changer , aussi ܡܲܚܕܸܪ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ , transformer ; 11) renverser / faire tomber / causer la chute de , infirmer décisions , renverser tendance, rôles, processus ... ; 12) voir aussi ܡܲܩܠܸܒ݂ / ܟܵܦܹܐ / ܩܵܠܹܦ : retourner ses poches, un objet, un ennemi ... / faire tourner / faire pivoter / renverser / mettre sur le dos / mettre sur le ventre , entraîner dans un mouvement rotatif / circulaire , inverser ; ܡܲܚܕܸܪ ܪܹܫܵܐܬ݇ܚܬܵܐ : retourner / mettre quelqu'un allongé sur le dos ; ܡܲܚܕܸܪ ܦܘܼܡܵܬ݇ܚܬܵܐ : retourner / mettre quelqu'un allongé sur le ventre ; 13) faire passer à table ; 14) traduire / interpréter en langue étrangère ; 15) Al Qosh : = ܡܲܗܕܸܪ : préparer ; 16) Yoab Benjamin : bateau : chavirer , se retourner , dessaler ; 17) transitif ; voir aussi ܟܵܪܹܟ݂ / ܚܲܓܸܠ / ܚܵܒܹܫ / ܚܲܪܕܹܐ : envelopper / englober , entourer / enfermer comme dans une sphère / enfermer dans un cocon , placer dans une sphère , donner une forme sphérique à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܕܪ, ܡܚܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܸܕ̈ܪܵܢܹܐ, ܚܵܕܘܼܪܵܐ, ܚܕܵܪܵܐ, ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܚܕܲܪܬܵܐ

See also : ܡܲܦܬܘܼܠܹܐ, ܣܛܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܪܹܐ, ܦܬܵܠܵܐ, ܡܒܵܕܹܠ, ܡܲܒܕܸܠ, ܓܵܗܹܢ, ܓܵܠܹܦ, ܕܵܐܹܪ, ܡܕܵܦܹܢ, ܚܵܣܹܦ, ܚܵܪܹܛ, ܟܵܪܹܟ݂, ܡܲܟܪܸܟ݂, ܡܢܵܓܹܪ, ܡܵܐܹܕ, ܦܵܬܹܠ, ܡܲܦܬܸܠ, ܦܵܢܹܐ, ܡܲܦܢܹܐ, ܩܵܠܹܒ, ܡܲܩܠܸܒ, ܫܲܩܠܸܒ, ܩܲܠܒܸܙ, ܩܛܵܐ, ܡܫܲܩܠܸܒ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܟܵܪܸܟ݂, ܡܚܲܓ̰ܚܸܓ̰, ܟܵܦܹܐ, ܟܦܵܝܵܐ, ܩܵܠܹܦ, ܩܠܵܦܵܐ, ܡܲܚܕܘܼܪܹܐ, ܡܲܩܠܸܒ, ܓܲܠܸܠ, ܓܲܠܘܼܠܹܐ, ܣܵܐܹܓ݂, ܣܝܵܓ݂ܵܐ, ܣܵܓܹܪ, ܣܓ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܚܕܸܪ

Source : Maclean, Bailis Shamun