Eastern Syriac :ܓܚܵܟܵܐ
Western Syriac :ܓܚܳܟܳܐ
Root :ܓܚܟ
Eastern phonetic :' gḥa: ka:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) Oraham : to laugh , to smile ; 2) followed by ܒ / ܥܲܠ / ܡܸܢ ; see also ܫܵܚܹܪ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܒܵܣܹܐ / ܡܲܣܠܹܐ / ܡܲܣܚܸܪ / ܓܵܚܹܟ : to ridicule , to deride , to mock , to taunt , to scoff , to jeer / to rally ; 3) intransitive ; see also ܩܲܬܩܸܬ / ܩܲܚܩܸܚ / ܓܵܚܹܟ݂ : to roar with laughter , to burst out laughing , to laugh out loud / to roll with laughter ; ܓܵܚܹܟ݂ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ : to laugh out loud ;
French :1) Oraham : rire , sourire , rire en son for intérieur , se glousser , rire sous cape ; 2) suivi de ܒ / ܥܲܠ / ܡܸܢ ; voir aussi ܫܵܚܹܪ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܒܵܣܹܐ / ܡܲܣܠܹܐ / ܡܲܣܚܸܪ / ܓܵܚܹܟ : railler , tourner en ridicule , ridiculiser , se moquer de , tourner en dérision ; 3) intransitif ; voir aussi ܩܲܬܩܸܬ / ܩܲܚܩܸܚ / ܓܵܚܹܟ݂ : éclater de rire , hurler de rire , rire à gorge déployée / rugir de rire , rire aux éclats , exploser de rire / rire comme une baleine ; ܓܵܚܹܟ݂ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ : rire à voix haute / rire aux éclats ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA
Hebrew :gi'ḥeḥ  גִּחֵךְ «to giggle, chuckle» «rire bêtement, ricaner»

Cf. ܓܚܟ, ܡܓܲܚܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܲܚܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܵܐ, ܓܸܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܡܲܓܚܸܟ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܹܟ, ܓܵܚܸܟ, ܓܵܪܹܟ݂

See also : ܚܪܵܣܵܐ, ܒܸܪܣܸܡܬܵܐ, ܒܲܪܣܸܡ, ܦܲܪܨܸܢ, ܡܒܲܪܣܸܡ, ܦܲܪܨܸܢ, ܒܙܵܚܵܐ, ܡܸܨܚܵܪܵܐ, ܫܵܚܹܪ, ܫܚܵܪܵܐ, ܚܲܣܸܕ, ܚܲܣܘܼܕܹܐ, ܒܲܙܸܚ, ܒܵܣܹܐ, ܒܣܵܝܵܐ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ

Source : Oraham, Maclean, Tobia Gewargis, Bailis Shamun